Начало

Новини

Договорени са 39 млн. лв. по горската мярка от ПРСР 2014 - 2020

До момента са договорени 39 млн. лв. по мярка 8 „Инвестиции в развитие и подобряване жизнеспособността на горските райони“ от ПРСР 2014 – 2020, заяви изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” Васил Грудев по време на залесяване съвместно с директора на ЮЗДП инж. Дамян ...

Одобрени са 31 проекта по подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020

ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция одобри 31 проекта от втория прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 г. Те са подадени от кандидати по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001 чрез ИСУН. Проектните предло...

С над 68 млн. лв. се увеличава бюджетът по подхода ВОМР за следващите две години

Над 68 млн. лв. ще бъдат осигурени по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за следващите две години. Средствата ще се използват през преходния период 2021 – 2022 г. Те ще бъдат насочени за подготвителни дейности и към изпълняващите се стратегии на 64-те местни...

Всички 516 ваучера на одобрените кандидати по Ваучерна схема за предоставяне на ИКТ услуги на МСП са предоставени и са в изпълнение

На 31.03.2021 г.  Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), проведе онлайн публична среща (пресконференция), на която изпълнителния директор на Агенцията д-р Бойко Таков, г-н Васил Пеев, главен секретар на ИАНМСП и ръководител на проекта...

Танева: За 19 април е насрочен приемът по подмярка 4.1 от селската програма

Министърът на земеделието Десислава Танева е съобщила новината, че от 19 април т. г. е предвидено да стартира приемът на проектни предложения по подмярката за инвестиции в земеделските стопанства по подмярка 4,1, която е една от най-атрактивните в Програмата за развитие на с...

Ще отвори ли подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" на 19-април

През изминалата седмица стана ясно, че някои браншови асоциации изразиха недоволство по отмошение на краткия индикативен срок за обществено обсъждане на подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопства“. Първоначално крайният срок за обществено обсъждане беше 29.0...

Подмярка 4.1. официално е на обществено обсъждане до 5-ти април

Подмярка 4.1. „Инвестции в земеделски стопанства“ е с удължен срок на обществено обсъждане до 5-ти април. Това е решение на управляващия орган, а в ИСУН промяната също е отразена. Причината за удължаването на общественото обсъждане е, че много брашови асоциации с...

Обсъждането на подмярка 4.1 продължава на 30 март

Обсъждането на подмярка 4.1 продължава на 30 март   Както вече стана ясно на 25 март ТРГ проведе специално заседание по отношение на индикативните критерии на подмярка 4.1. „Инвестции в земеделски стопанства“. Извънредната среща е насрочена на 30 март, а едн...

Обществено обсъждане на подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

Публикувано е Обществено обсъждане на подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“. Допустими кандидати са: •    земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. от най-малко 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение; •    признати гр...

ПОДМЯРКА 4.2. „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ”

...