Начало

Новини

МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, с финансовата подкрепа на ОП РЧР

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ и инвестиционен приоритет 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги...

Над 1.1 млрд.евро са получени от общините по ПРСР за двата програмни периода

Общо 230 са селските общини, които са се възползвали от възможностите, които предоставя Програмата за развитие на селските райони през двата програмни периода 2007-2013 г. и 2014-2020 г. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева по време...

ПРОВЕДЕ СЕ ПЪРВОТО ОФИЦИАЛНО ЗАСЕДАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 Г.

На 10 декември 2019 г. в хотел ИнтерКонтинентал, гр. София, се проведе Първото официално заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на „Операт Заседанието се председателства от г-жа Лилия Иванова, заместник-министър на икономиката и председател на ТРГ. В заседанието...

Догодина се предвижда мярка 5 насочена към закупуването на животни

По мярка 5 за догодина сме предвидили и втора подмярка. Тя е насочена към закупуването на животни с инвестиционна цел. Тоест да възстановиш стопанството си във вида, в който е било преди умъртвяването на животните, съобщи Владислав Цветанов – главен експерт...

Миг Ябланица-Правец обявява процедура по подмярка 7.6

Местна инициативна група Ябланица-Правец обявява процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.182 по подмярка  Мярка М 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и  природно наследство на селата“. Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по...

АКТУАЛИЗИРАНИ И ДОПЪЛНЕНИ СПИСЪЦИ ПО„НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“

УО на ОПИК публикува актуализирани и допълнени списъци по първи краен срок на процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, след проведена преоценка на проектни предложения. О на ОПИК публикува Актуализиран списък с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които...

ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти „Приобщаване и активно включване на територията на общините Луковит и Роман“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ и инвестиционен приоритет 2: „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост” на...

МИГ Свиленград Ареал проведе информационна среща по Мярка 6.4

На 03. 12. 2019 г. от 13:00 часа, в залата на ДЦВХ „Дълголетие“ се проведе информационна среща във връзка с обявен прием на проектни предложения по Мярка 6.4 „МИГ Свиленград ареал – Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията...

МИГ Преспа-общини Баните, Лъки и Чепеларе с обсъждане на Насоки за кандидатстсване по Подмярка 6.4.1

СНЦ „МИГ Преспа-общини Баните,Лъки и Чепеларе“ представя за обсъждане актуализирани Насоки и образци на документи за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения към Стратегията ВОМР по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие...

Втори краен срок за кандидатстване по Мярка 4 към Миг Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово

Във връзка с обявен втори краен срок за кандидатстванепо процедура за подбор на проектни предложения No BG16RFOP002-1.017МИГ -Гоце Делчев -Гърмен –Хаджидимово –Мярка 4 „Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в МСП“,Ви информираме, че съгласно т. 8 от Условията за...