Начало

Новини

301 проектни предложения за над 2,3 млн. лв. са одобрени за финансиране от 20 до 28 оценителни сесии от преоценка по процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от частично приключила преоценка по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите пос...

Още 28 милиона за 4 мерки по ПРСР

С 28 млн. евро ще се финансират още проекти по четири подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Това предвиждат проекти на заповеди, с които се увеличават бюджетите по мерките. Те са публикувани за обществено обсъждане за срок от 7 дни на сайт...

МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ

BG05M9OP001-1.129 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ – Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, как...

142 проектни предложения за над 1,1 млн. лв. са одобрени за финансиране от 22 от 28 оценителни сесии от преоценка по процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от частично приключила оценка по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите послед...

Стартира процесът по договаряне по процедура за „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на ОПИК

Управляващият орган (УО) на  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) стартира изпращането на уведомленията-покани до одобрените за финансиране кандидати, чиито проекти са включени в публикуваните списъци на предложените за финансиране проектни ...

Финансиране получават 147 проекта за услуги по подмярка 6.4.1 от ПРСР 2014-2020г.

ДФ „Земеделие“ одобри 147 проекта за услуги по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.003 „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Те са с обща стойност на ...

Бюджетът на ПРСР за следващите 2 години е разпределен

С близо 200 млн. лева ще се увеличи бюджетът на ПРСР за следващите две години. По подмярка 4.1. Инвестиции в стопанства се предвиждат около 215 млн евро. По пдмярка 4.2 за преработка на селскостопански продукти предложението  е  близо 198 млн. евро да стигнат до преработвате...

Информация за туроператорите и туристическите агенти за предоставяне на средства по ОПИК

Във връзка с публикувано съобщение от 9.12.2020 г. в системата ИСУН за процедура № BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ Мин...

Преоценени проекти по „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

Във връзка с предприетите от страна на Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) действия по изменение на Условията за кандидатстване и изпълнение по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за пре...

Животновъди да получат още 7 млн. евро по подмярка 4.1

Над 7 млн. евро публични средства да се прехвърлят към бюджета на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Това ще предложи Управляващият орган (УО) на ПРСР на предстоящото заседание на Комитета по наблюдение.   Ето какво показват данните за финансовото изпълн...