Програмата LIFE е една от програмите на ЕС, за които Комисията предлага най-голямото пропорционално увеличение с бюджет в размер на 5,45 милиарда евро между 2021 и 2027 година. 

1. Цел: Основните характеристики на новата програма LIFE са: 

  • По-силен акцент върху чистата енергия: Една от основните цели на новата програма LIFE е да стимулира инвестиции и да подкрепя дейности, насочени към енергийна ефективност, по-специално в европейските региони, изоставащи в прехода към чиста енергия; 
  • По-силен акцент върху природата и биоразнообразието: Новата програма LIFE ще подпомага проекти, които насърчават най-добрите практики във връзка с природата и биоразнообразието, както и нови, специални „стратегически проекти за опазване на природата“ за всички държави членки по отношение на подпомагането на интегрирането на целите на политиките в областта на природата и биоразнообразието в други политики и програми за финансиране, като например селско стопанство и развитие на селските райони, осигурявайки по-последователен подход в различните сектори; 
  • Непрестанна подкрепа за кръговата икономика и смекчаването на последиците от изменението на климата: Новата програма ще продължи да подкрепяважни цели на политиките на ЕС като прехода към кръгова икономика, опазването и подобряването на качеството на въздуха и водата в ЕС, прилагането на рамката на политиката в областта на енергията и климата до 2030 г. и изпълнението на ангажиментите на Съюза по Парижкото споразумение относно изменението на климата; 
  • Опростен и по-гъвкав подход: Новата програма е разработена така, че да бъде по-проста, по-гъвкава и да улеснява по-широк географски достъп. Тя ще се насочи към разработване и прилагане на иновационни начини за реакция на свързаните с околната среда и климата предизвикателства. Тя ще гарантира също така достатъчна гъвкавост за справяне с новите и важни приоритети, които се появяват през целия срок на действие на програмата. 

2.Допустими кандидати: 

Юридически лица регистрирани на териоторията на България. 

3. Допустими дейности: 

     А. Природа и биоразнообразие 

     Б. Кръгова икономика и качество на живот 

     В. Преход към чиста енергия 

     Г. Смекчаване на изменението на климата и адаптиране 

     Д. Подкрепа за кандидати 

     Ж. Покани за предложения

4. Допустими разходи: 

           – Разходи за ДМА и ДНА 

5. Интензитет: до 60%

 

За прием 2024 началния и крайния срок за кандидатстване са както следва:

Начален срок: 18.04.2024 г

Краен срок: 19.9.2024 г