Цели на процедурата:
Целта на подкрепата по направлението е да се стимулират създаването на къси вериги на доставка, модернизирането и автоматизирането на процесите по събиране, подготовка за пазара и съхранение на пресни плодове и зеленчуци.

Процент на финансиране: 50 %

Допустими кандидати:
– земеделски стопани;
– организации на производители, кооперации, сдружения на земеделски стопани.

Допустими разходи:
– изграждане/реконструкция на център и инфраструктура за събиране, подготовка за предлагане на пазара (почистване, сортиране, опаковане/пакетиране, етикетиране и др.) и съхранение на плодове и зеленчуци;
– оборудване/съоръжения за отделните фази на подготовка на продукцията за продажба (приемане, сортиране, калибриране, почистване, пакетиране/опаковане, етикетиране и др.);
– оборудване/съоръжения за складиране и съхранение на продукцията (включително за охлаждане, замразяване, сушене, техника за складиране, бокспалети, каси/щайги за многократна употреба и др.);
– техника за транспортиране на продукцията и др.

Индикативна дата: март 2023 г.