Цели на процедурата:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез внедряване на иновации в тематичните области на ИСИС
2021 -2027.

Процент на финансиране:  до 50 %

Минимален размер на БФП за предприятие: 50 000 лв.

Максимален размер на БФП за предприятие: 800 000 лв.

Допустими разходи:

ЕЛЕМЕНТ А „Инвестиции“:
– Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА)
– Разходи за придобиване на специализиран софтуер за производствения процес, представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА) до 200 000 лева.

ЕЛЕМЕНТ Б „Услуги“:
1) Разходи за такси за заявяване и регистрация пред съответното компетентно ведомство във връзка със защита на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация на национално и/или международно равнище – до 10 000 лева.
2.1) Разходите за консултантски услуги в подкрепа на иновациите – до 10 000 лева.
2.2) Разходи за помощните услуги в подкрепа на иновациите – до 30 000 лева;
2.3) разходи за външни услуги (чрез договор за възлагане и др.), свързани с осигуряване на услуги от лаборатории за провеждане на изследвания, измервания, изпитвания и др.;

Начален срок: 02.11.2023 г.

Краен срок: 15.02.2024 г.