ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

процедура „Подобряване на производствения капацитет за МСП

Цел на процедурата:

Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел засилване на експортния потенциал на предприятията.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура за подбор на проекти „Подобряване на производствения капацитет в МСП” е:

146 687 250 лева / 75 000 000 евро

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от

категорията на предприятието-кандидат:

 

Микро предприятия

 

Малки предприятия

 

Средни предприятия

 

100 000 лв.

 

100 000 лв.

 

100 000 лв.

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от

категорията на предприятието-кандидат:

 

Микро предприятия

 

Малки предприятия

 

Средни предприятия

 

500 000 лв.

 

750 000 лв.

 

1 000 000 лв.

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от

категорията на предприятието-кандидат и мястото на изпълнение на проекта:

 

Категория на предприятието

 

Максимален интензитет на

помощта за дейности

извън ЮЗР

 

Максимален интензитет на

помощта за дейности

в ЮЗР

Микро и малки предприятия

 

70%

 

45%

Средни предприятия

60%

 

35%

ВАЖНО: Кандидатът следва да заложи един и същи интензитет за всички разходи в проектното си предложение, с изключение на случаите, когато проектът се изпълнява едновременно в два района с различен максимално допустим интензитет на помощта. В този случай кандидатът следва да обособи разходите по проекта съобразно приложимите интензитети за съответния район.

Процент на съфинансиране на проектите, изпълнявани при условията на режим de minimis“ съгласно  Регламент (ЕС) № 1407/2013

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта
Микро, малки и средни предприятия

70 %

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на следните критерии:

1/ Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

2/ Да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно

Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014; Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност. С оглед извършване на плащания по настоящата процедура, към датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ, кандидатът/бенефициентът следва да е

регистриран по реда на Закона за търговския регистър или съответно Закона за кооперациите.

3/ Да имат минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) преди

датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти;

4/ Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието

 

 

Нетни приходи от продажби

Микро предприятие

 

210 000 лева

Малко предприятие

≥ 750 000 лева

Средни предприятие

≥ 3 000 000 лева

5/ Да развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в

Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020

групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност,

както следва:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

С27 „Производство на електрически съоръжения“

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

J60 „Радио- и телевизионна дейност“

J61 „Далекосъобщения“

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

J63 „Информационни услуги“

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“

С11 „Производство на напитки“

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

С14 „Производство на облекло“

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

С24 „Производство на основни метали“

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

С31 „Производство на мебели“

С32 „Производство, некласифицирано другаде“

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

6/ Да развиват дейността, за която кандидатстват в определените в Националната

стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 сектори,

посочени по-горе.

7) Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и не могат да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 година/ Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г., Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Закона за управление на средствата от Европейките структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

Недопустими са кандидатите със следните кодове на икономическа дейност:

– 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

– 10.2 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

– 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

– 10.4 „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

– 10.5 „Производство на мляко и млечни продукти”;

– 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

– 10.81 „Производство на захар”;

– 10.83 „Преработка на кафе и чай”;

– 10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители“;

– 10.91 „Производство на готови храни за животни”;

– 11.02 „Производство на вина от грозде”;

– 11.03 „Производство на други ферментирали напитки”;

– 11.06 „Производство на малц”.

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:

I. Допустими проекти:

1) За да са допустими проектите по настоящата процедура следва да водят до постигане целта на процедурата.

2) Проектите следва да са в съответствие с хоризонталните политики, залегнали в чл. 7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

Изискването за съответствие на проектните предложения с принципите на хоризонталните политики на ЕС е посочено по-подробно в т. 17 от настоящите Условия. Съответствието с посочените хоризонтални политики ще бъде проследявано както на етап оценка на проектните предложения, така и на етап изпълнение на проектите

3) В случай че се изпълняват при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“ допустими за подкрепа са само проектни предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на една от следните първоначални инвестиции в материални и нематериални активи:

•  създаване на нов стопански обект;

Създаването на нов стопански обект означава създаването на нова различна производствена единица, а не на ново различно юридическо лице. За да се определи като стопански обект производствената единица трябва да е пространствено, функционално и организационно отделена единица, която се характеризира с висока степен на автономност. Водеща характеристика за определянето на инвестицията като нов стопански обект, а не разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект, е това дали предприятието вече има стопански обект на същото място. Новият стопански обект трябва да бъде самостоятелно обособен, без да разчита на съвместни технически ресурси със съществуващия стопански обект.

•  разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект;

Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект е налице, когато вследствие на инвестицията съществуващият стопански обект ще може да произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти, при условие че базисният производствен процес не се променя из основи.

или

• основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.

Промяна в целия производствен процес означава прилагането на основна за разлика от рутинна производствена промяна. Модернизирането на част от производствения процес не попада в посочения вид първоначална инвестиция, за да е налице фундаментална промяна следва да се модернизира цялостния производствен процес.

Недопустими са дейности, изпълнявани единствено за намаляване на текущите разходи на дадено предприятие, които не са свързани с горните инвестиции.

ВАЖНО: Един проект може да попада САМО В ЕДНА от посочените по-горе категории първоначални инвестиции. В случай че даден проект, който се изпълнява при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“, се отнася едновременно към повече от една категории първоначални инвестиции, то кандидатът следва да определи една от тях като водеща.

4) Проектите следва да се изпълняват само на територията на Република България.

5) Проектите следва да отговарят на всички изисквания, посочени в настоящите Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение.

6) Проектите следва да бъдат съфинансирани от страна на кандидата.

II. Допустими дейности:

1) Дейност за подобряване на производствения капацитет на кандидатите.

Придобитите инвестиции в рамките на тази дейност може да са насочени към:

– подобряване на производствените процеси;

– намаляване на производствените разходи;

– подобряване на предлаганите продукти (стоки и/или услуги).

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за изпълнението на проекта.

2) Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване), представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходими за изпълнението на проекта – до 200 000 лв.

ВАЖНО: За да са допустими разходите за дълготрайни активи по т. 1 и т. 2 следва същите да водят до подобряване на производствения капацитет на кандидата.

ВАЖНО: Дълготрайните материални и нематериални активи, придобити със средства по проекта, следва да бъдат използвани единствено в стопанския обект, който получава

помощта, да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни условия от трети

страни, несвързани с купувача, и да бъдат включени в активите на предприятието,

получаващо помощта, както и да останат свързани с проекта, за който е предоставена

помощта, за срок от минимум три години.

Разходите за информация и комуникация (вкл. визуализация) и за одит са недопустими за финансиране по настоящата процедура. Въпреки това, бенефициентите следва да финансират със собствени средства разходите за информация и комуникация с оглед изпълнение на задълженията им по Регламент 1303/2013 за мерки за комуникация и информация.

Процедурата е насочена към малки и средни предприятия съгласно Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020.

 

Приоритет ще бъде даден на малки и средни предприятия, които кандидатстват за:

 

– проекти в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация – ИСИС (проект одобрен с Решение на МС № 761 от 06.11.2014);

– проекти, които се изпълняват на територията на Северозападния район за планиране в съответствие с предвиденото в Споразумението за партньорство прилагане на териториален подход за целенасочена подкрепа на този район;

– проекти с дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Производството на пелети (което е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура, с изключение на пелети, получени от индустриалната преработка на дървесина. Производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене (което също е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура.

Съгласно определението, дадено в Приложение Н

ДМА и ДНА съгласно посоченото в т. 14.2. от Условията за кандидатстване

Разходите за доставка, монтаж, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на оборудване/машини/съоръжения следва да бъдат включени в общата стойност на съответните активи

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 12

/дванадесет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Очакван индикативен срок на отваряне – март 2022