Цели на процедурата:
Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел засилване на експортния потенциал на предприятията.

Процент на финансиране: 50 %

Допустими кандидати:
– Сектор С преработваща промишленост.

Допустими разходи:
– Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване;
– Разходи за придобиване на специализиран софтуер.

Индикативна дата: 2023 г.