Цели на процедурата:
Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел засилване на експортния потенциал на предприятията.

Процент на финансиране: до 50 %

Минимален размер на БФП за предприятие: 50 000 лв.

Максимален размер на БФП за предприятие: 150 000 лв.

Допустими кандидати:
– Микро-, малки и средни – семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите.

Допустими разходи:
– Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване;
– Разходи за придобиване на специализиран софтуер.

Индикативна дата: септември 2023 г.