Цел:

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от МВУ е устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм.

Процент на финансиране: до 65 %

Максимален размер на БФП:

– за микро предприятия: 100 000 лв.;
– за малки предприятия: 300 000 лв.;
– за средни предприятия: 500 000 лв.;
– за големи предприятия: 1 500 000 лева.

Допустими разходи:

– разходи за строително-монтажни работи (СМР/инженеринг);
– изграждане на фотоволтаици за собствени нужди;
– охладителни системи и чилъри;
– отоплителни системи;
– колектори за топла вода;
– разходи за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР – допустими само за ПИИ в режим на минимална помощ;
– разходи за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация;

Начален срок: 31.01.2023 г.

Удължаване на краен срок: 31.07.2023 г. 17:00 ч.