Цел:

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от МВУ е устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм.

Процент на финансиране: до 75 %

Максимален размер на БФП:

– за микро предприятия: 300 000 лв.;
– за малки предприятия: 500 000 лв.;
– за средни предприятия: 750 000 лв.;
– за големи предприятия: 2 500 000 лева.

Допустими разходи:

– разходи за строително-монтажни работи (СМР/инженеринг);
– изграждане на ВЕИ;
– охладителни системи и чилъри;
– отоплителни системи;
– колектори за топла вода.

Индикативна дата на обявяване на процедурата: 30.09.2022 г.