Цели на процедурата:

Да се подпомогне заетите лица, като се предприемат превантивни действия, включващи предоставяне на възможности за квалификация, преквалификация и придобиване на нови умения с цел адаптиране към съвременните изисквани на работодателите. Повишаване адекватността и уменията на служителите, съобразно актуалните нужди на бизнеса води до увеличаване производителността на труда, създаване на условия за устойчива заетост и осигуряване на по-качествени работни места.

Процент на финансиране: 70%

Допустими разходи:

– предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация;
– подкрепа на работното място чрез ментор за преназначени служители на други длъжности при същия работодател, с максимален период до 6 месеца;
– специфични обучения, свързани с работното място, в т.ч. за придобиване на специфични дигитални умения.

Индикативна дата на обявяване на процедурата: 2024 г.