Цели на процедурата:

На МСП ще бъде осигурена възможност за придобиване на активи, свързани с инсталиране на системи за електрическа енергия от възобновяеми източници  (ВИ) за собствено потребление, в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия с прекъсваем и неравномерен режим на работа.

Процент на финансиране: 50%

Размер на средствата: от 75 000 лв. до 1 млн. лв., в зависимост от големината на фирмата и проекта й.

Допустими кандидати:

– Микро, малки и средни предприятия;
– Малко-големи (между 250 и 499 лица);
– Средно-големи предприятия (до 3000 лица).

Допустими разходи:

– Разходи за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии).

В обхвата на допустимите разходи могат да се включат:

– разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);

– разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА);

– разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада/прилежащ имот;

– разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер.

Начален срок за подаване на проектни предложения: 14.02.2023г.
Краен срок за подаване на проектни предложения: 15.05.2023г