Цели на процедурата:

На МСП ще бъде осигурена възможност за придобиване на активи, свързани с инсталиране на системи за електрическа енергия от възобновяеми източници  (ВИ) за собствено потребление, в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия с прекъсваем и неравномерен режим на работа.

Процент на финансиране: 50%

Допустими кандидати:

– Микро, малки и средни предприятия;
– Малко-големи (между 250 и 499 лица);
– Средно-големи предприятия (между 500 и 1500 лица).

Допустими разходи:

– Изграждане на ВИ мощности – до 1 MW;
– Батерии за локално съхранение;

Индикативна дата на обявяване на процедурата: 12.2022 г.