ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 г.

Дигитализация на МСП

Бюджет: 58  674 900,00 лева

Минимален размер на заявената БФП – 50 000,00 лв.

Максималния размер на заявената БФП – 391 166,00 лв.

Максимален интензитет на помощта 70%

Цел:

Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез предоставяне на специализирани ИКТ услуги

Критерии за допустимост на кандидатите:

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на следните критерии:

1. Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

2. Отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.

3. Имат минимум 3 /три/ приключени финансови години към датата на обявяване на процедурата

4. Са реализирали минимален размер на нетни приходи от продажби общо за последните 3 /три/ приключени финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Микро предприятие ≥ 250 000 лева

Малко предприятие ≥ 750 000 лева

Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева

5.Развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и среднитепредприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

C26  „Производството  на  компютърна  и  комуникационна  техника,  електронни  и

оптични продукти“

С27 „Производство на електрически съоръжения“

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“ С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“ С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

J60 „Радио- и телевизионна дейност“

J61 „Далекосъобщения“

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

J63 „Информационни услуги“

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства: С10 „Производство на хранителни продукти“ С11 „Производство на напитки“

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“ С14 „Производство на облекло“

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи

без косъм“

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без

мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“ С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“ С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“ С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“ С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

С24 „Производство на основни метали“

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

С31 „Производство на мебели“

С32 „Производство, некласифицирано другаде“

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

ВАЖНО: Кандидатите са длъжни да удостоверят на етап кандидатстване, че са микро, малко или средно предприятие по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, като попълнят и представят към проектните предложения Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение Д към Условията за кандидатстване).

 • По отношение на предприятията, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 (Приложение О) попадат в Сектор С – код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават предприятия със следните кодове:
 • 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
 • 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
 • 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
 • 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
 • 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
 • 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
 • 10.81. „Производство на захар”;
 • 10.83. „Преработка на кафе и чай”;
 • 10.84. Производство на хранителни подправки и овкусители;
 • 10.91. „Производство на готови храни за животни”;
 • 11.02. „Производство на вина от грозде”;
 • 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
 • 11.06. „Производство на малц”.

Допустими дейности

I. Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията:

 1. Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти1:

1.1 Дейности за услуги по въвеждане на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти: стандарти за управление на качеството (БДС EN ISO 9001), стандарти за управление на околната среда (БДС EN ISO 14001), системи за управление безопасността на хранителните продукти (БДС EN ISO 22000), стандарти за подобряване сигурността на веригата на доставки (БДС ISO 28000), управление на сигурността на информацията (БДС ISO/IEC 27001) и др.

1.2 Дейности за услуги по сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти: стандарти за управление на качеството ( БДС EN ISO 9001), стандарти за управление на околната среда (БДС EN ISO 14001), системи за управление безопасността на хранителните продукти (БДСEN ISO 22000), стандарти за подобряване сигурността на веригата на доставки (БДС ISO 28000), управление на сигурността на информацията (БДС ISO/IEC 27001) и др.

1.3 Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящо за въвеждане и/или спазване на съответствието с изискванията на въведената/ите сертифицирана/и система/и за управление.

 • Постигане на съответствие на продукти с национални /европейски/ международни стандарти:

2.1Дейности за услуги във връзка с постигане на съответствие и оценка на съответствието на продукти с така наречените „съществени изисквания” към тях, определени в Наредбите, приети по чл. 7 на Закона за техническите изисквания към продуктите /транспониращи в националното законодателство хармонизираните изисквания на Директивите от Новия подход/ – СЕ маркировки2.

2.2 Дейности за услуги във връзка с постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти – тук са допустими дейности по така наречената доброволна сертификация, основава се на определяне на съответствието с изискванията на стандартите за съответните продукти и услуги в неурегулираната област, като например: стандарти за управление безопасността на хранителните продукти, IFS (International Food Standard) и BRC (British Retail Consortium) и др.

2.3 Дейности за услуги във връзка с присъждане на знак за екомаркировка – съгласно чл. 137, ал. 2 от Закона за опасване на околната среда (ЗООС), екомаркировката на ЕС могат да получат продукти, за които има специфични критерии, приети с решение на Европейската комисия, публикувано в „Официален вестник“ на Европейския съюз.

2.4 Дейности за инвестиции в ново оборудване (контролни системи, технически средства за измерване и изпитване и т.н) и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за: постигане на съответствие на продукти с изисквания към тях, определени в Наредбите, приети по чл. 7 на Закона за техническите изисквания към продуктите; постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти; присъждане на знак за екомаркировка.

 • Внедряване и сертифициране на добри производствени практики:

3.1 Дейности за услуги във връзка с внедряване и сертифициране на добри производствени практики (ДПП):

3.1.1 дейности за услуги във връзка с внедряването на ДПП;

3.1.2 дейности за услуги във връзка със сертифицирането на ДПП.

3.2 Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за внедряване и /или спазване на съответствие с изискванията на добри производствени практики.

 1. Ре-сертификация на системите за управление:

4.1 Дейности за услуги във връзка с ре-сертификацията на вече въведена от предприятието система за управление;

4.2 Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за въвеждане и/или спазване на съответствието с изискванията на въведената/ите ре-сертифицирана/и система/и за управление.

ВАЖНО: Ре-сертификацията е допустима, само когато е налице преминаване към по-нова версия на вече приложения стандарт за управление. Дейностите по ре-сертификация са допустими, само в случай че вече приложения стандарт за управление не е изтекъл.

 1. Реинженеринг на процесите в предприятията:

5.1 Дейности за ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите в предприятията;

5.2 Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за препроектиране/реорганизация на бизнес процесите в предприятията като резултат от ползваните услуги за реинженеринг на процесите в предприятията.

 • Дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги:

• дейности за услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията; ВАЖНО: Гореописаните дейности могат да включват дейности за услуги за

разработване и въвеждане на софтуери за: управление на ресурсите (ERP системи), управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията.

• дейности за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.

ВАЖНО: Гореописаните дейности могат да включват дейности за придобиване и

въвеждане на софтуери за: управление на ресурсите (ERP системи), управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията.

• дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.

• дейности за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга – Saas (Software as a service). Задължително условие за този вид услуги е те да включват само допустимите по процедурата ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.

• дейности за услуги за „колокация“ на сървъри15, необходими за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията. Колокационните услуги са допустими само за сървърите, които са придобити в рамките на проекта във връзка с въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.

Допустими разходи

 • Разходи за услуги:
 1. Разходи за услуги по въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти.

1.1 Разходи за услуги по въвеждане на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти.

1.2 Разходи за услуги по сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти.

 1. Разходи за услуги във връзка с:

2.1 Постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с изисквания към тях, определени в Наредбите, приети по чл. 7 на Закона за техническите изисквания към продуктите:

2.1.1 разходи за услуги във връзка с постигане на съответствие на продукти с така наречените „ съществени изисквания” към тях, определени в Наредбите, приети по чл. 7 на Закона за техническите изисквания към продуктите /транспониращи в националното законодателство хармонизираните изисквания на Директивите от Новия подход/ – СЕ маркировки;

2.1.2 разходи за услуги във връзка с оценка на съответствието на продукти с така наречените „ съществени изисквания” към тях, определени в Наредбите, приети по чл. 7 на Закона за техническите изисквания към продуктите /транспониращи в националното законодателство хармонизираните изисквания на Директивите от Новия подход/ – СЕ маркировки.

2.2 Постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти:

2.2.1 разходи за услуги във връзка с постигане на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти;

2.2.2 разходи за услуги във връзка с оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти.

2.3 Присъждане на знак за екомаркировка.

 1. Разходи за услуги във връзка с внедряване и сертифициране на добри производствени практики:

1 разходи за услуги във връзка с внедряването на ДПП;

3.2 разходи за услуги във връзка със сертифицирането на ДПП.

 1. Разходи за ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите в предприятията.
 1. Разходи за услуги във връзка с ре-сертификацията на системи за управление;
 1. Разходи за услуги за разработване и въвеждане на базирани на ИКТ софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.
 1. Разходи за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга (Saas). Задължително условие за този вид услуги е те да включват само допустимите по процедурата ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.
 1. Разходи за услуги за „колокация“ на сървъри, необходими за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията. Колокационните услуги са допустими само за сървърите, които са придобити в рамките на проекта във връзка с въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.
 • Инвестиционни разходи:
 1. Разходи за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА).

2.Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и/или специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА).

Недопустими разходи

Недопустими по процедурата са следните видове разходи:

 • разходи за дълготрайни активи втора употреба и за дълготрайни активи, които не са заведени за първи път от получателя на помощта (закупени от първи доставчик или производител);
 • разходи за строително-монтажни работи (СМР);
 • разходи за въвеждане и сертифициране на системи за здравословни и безопасни условия на труд съгласно изискванията на стандарт BS OHSAS 18001, подкрепяни по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.;
 • разходи за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001, подкрепяни по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ на ОПИК;
 • разходи за закупуване на машини/съоръжения/оборудване и нематериални дълготрайни активи, които не допринасят за въвеждане и/или спазване на съответствието с изискванията на въведената/ите сертифицирана/и система/и за управление, и/или постигане на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти, и/или внедряване и/или спазване на съответствие с изискванията на добри производствени практики, и/или препроектиране/реорганизация на бизнес процесите в предприятията като резултат от ползваните услуги за реинженеринг на процесите в предприятията, и/или въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.
 • разходи за закупуване на общо компютърно оборудване и софтуер – за административни нужди на кандидата. В случаите на закупуване на компютърно оборудване/сървъри те трябва да са необходими за употребата на специализирания софтуер, допринасящ за въвеждане и/или спазване на съответствието с изискванията на въведената/ите сертифицирана/и система/и за управление, и/или постигане на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти, и/илимвнедряване и/или спазване на съответствие с изискванията на добри производствени практики, и/или препроектиране/реорганизация на бизнес процесите в предприятията като резултат от ползваните услуги за реинженеринг на процесите в предприятията, и/или въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;
 • разходи за суровини, материали, полуобработени компоненти, консумативи за производството и резервни части;
 • разходи за участие в събития (семинари, конференции, работни срещи, изложения и др.);
 • разходи за реклама на продукти/услуги – включително и публикуване на обяви в периодични издания, изработка и излъчване на рекламни спотове (радио и телевизионни) и др. различни от тези, които бенефициентите могат да прилагат при изпълнение на проекти, финансирани от ЕСИФ и посочени в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация“ 2014-2020;
 • разходи за застраховки на закупеното оборудване;
 • разходи за банкови такси и комисионни;
 • непредвидени разходи – напр., глоби, санкции, неустойки, лихви по търговски вземания/ задължения и др.п.;
 • непреки разходи (административни разходи, режийни и др.) ;
 • разходи за закупуване на земя и сгради;
 • разходи за закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения съгласно дефиницията в Приложение Р;
 • разходи за консултантски услуги за разработване на проектното предложение;
 • разходи за одит на проекта;

•разходи за закупуване на резервни части;

•разходи за човешки ресурси (включително за персонал, назначен за изпълнение на проекта);

•разходи за командировки на персонала на бенефициента;

 • разходи за консултантски, юридически и счетоводни услуги от общ характер;
 • разходи изработване на общи пазарни анализи, проучвания, маркетингови планове;
 • принос в натура;
 • загуби от обмяна на валута;
 • разходи за възстановим ДДС;
 • разходи за дейности, които са започнали и/или физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на формуляра за кандидатстване от бенефициента, независимо дали всички свързани плащания са извършени от него;
 • разходи за придобиването на товарни автомобили за сухопътен транспорт;
 • всички разходи, които не попадат в обхвата на допустимите дейности по настоящата процедура, вкл. разходи за дейности, които не са описани във Формуляра за кандидатстване или за които от представеното описание не може да се прецени за коя дейност се отнасят и дали тя е допустима.

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта:

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 /осемнадесет месеца/, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

ИНДИКАТИВЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ – м. МАРТ 2020 г.