ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 г.

Дигитализация на МСП

Бюджет: 58  674 900,00 лева

Минимален размер на заявената БФП – 50 000,00 лв.

Максималния размер на заявената БФП – 391 166,00 лв.

Максимален интензитет на помощта 70%

• Общият размер на помощта „de minimis”, предоставена на едно и също предприятие не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) за период от три бюджетни години

Цел:

Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги

Критерии за допустимост на кандидатите:

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на следните критерии:

 1. Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
 2. Отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.
 3. Имат минимум 3 /три/ приключени финансови години към датата на обявяване на процедурата
 4. Са реализирали минимален размер на нетни приходи от продажби общо за последните 3 /три/ приключени финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Микро предприятие ≥ 250 000 лева

Малко предприятие ≥ 750 000 лева

Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева

 1. Развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и среднитепредприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност: Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства; Интензивни на знание услуги; Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

C26  „Производството  на  компютърна  и  комуникационна  техника,  електронни  и

оптични продукти“

С27 „Производство на електрически съоръжения“

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“ С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“ С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

J60 „Радио- и телевизионна дейност“

J61 „Далекосъобщения“

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

J63 „Информационни услуги“

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства: С10 „Производство на хранителни продукти“ С11 „Производство на напитки“

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“ С14 „Производство на облекло“

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи

без косъм“

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без

мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“ С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“ С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“ С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“ С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

С24 „Производство на основни метали“

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

С31 „Производство на мебели“

С32 „Производство, некласифицирано другаде“

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

ВАЖНО: Кандидатите са длъжни да удостоверят на етап кандидатстване, че са микро, малко или средно предприятие по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, като попълнят и представят към проектните предложения Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение Д към Условията за кандидатстване).

 • По отношение на предприятията, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 (Приложение О) попадат в Сектор С – код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават предприятия със следните кодове:
 • 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
 • 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
 • 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
 • 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
 • 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
 • 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
 • 10.81. „Производство на захар”;
 • 10.83. „Преработка на кафе и чай”;
 • 10.84. Производство на хранителни подправки и овкусители;
 • 10.91. „Производство на готови храни за животни”;
 • 11.02. „Производство на вина от грозде”;
 • 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
 • 11.06. „Производство на малц”.

Допустими дейности

Дейности, насочени към подобряване качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения. Същите може да включват, без да се ограничават до:

 1. Въвеждане на ИКТ системи и приложения за автоматизация на производствените процеси, вкл. такива, използващи VR/AR (виртуална/добавена реалност) технологии, AI (изкуствен интелект) др.
 1. Въвеждане на ИКТ системи и приложения за подобряване качеството на продукти/услуги, вкл. чрез осигуряване на възможност за персонализиране и адаптиране на продуктите/услугите към нуждите на клиентите;
 1. Въвеждане на ИКТ системи и приложения за управление на процесите в предприятията като ERP системи (управление на ресурсите); CRM системи (управление на работата с клиенти); SCM (за управление на доставките), MOM/MES системи (управление на производството); APS (оптимизиране на производството); EAM (управление на активите); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения;

Допустимите дейности може да включват, без да се ограничават до:

 1. Създаване/надграждане на интернет страница, мобилни приложения или друг вид електронна платформа, осигуряваща наличието на една или повече от следните функционалности:

Допустими разходи

1. Разходи за придобиване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за подобряване качеството на процеси, продукти и услуги, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА);

2. Разходи за машини, съоръжения и оборудване под формата на ДМА, необходими за работата на ИКТ системите и приложенията, придобити в рамките на проекта;

3. Разходи за услуги, свързани с въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения.

4. Създаване/надграждане на интернет страница, мобилни приложения или друг вид електронна платформа, осигуряваща наличието на една или повече от следните функционалности:

a) Електронен каталог;

б) Онлайн поръчки или резервации, напр. клиентска кошница;

в) Онлайн чат;

г) Онлайн проследяване на поръчките;

д) Възможност за електронни плащания;

е) Онлайн формуляри за докладване на дефект, заявка за техническо обслужване или за връщане на стоката.

5. Въвеждане на ИКТ системи и приложения за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите.

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта:

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 12 /дванадесет месеца/, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

ИНДИКАТИВЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ – ОКТОМВРИ 2022