Начало

Новини

Каква да бъде ротацията на културите, за да отговаря на правилата

ДЗЕС 7: Как да редувате културите така, че да не нарушите правилата (+ практически примери)

Стандартът ще се прилага от 2024 г., като референтна година относно ротация на културите е стопанската 2023 г.

Стандартът за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) 7 Сеитбооборот (ротация) на културите върху обработваема земя, с изключение на култури, отглеждани под вода има за цел опазване на почвения потенциал. Той, наред с още 8 стандарта, са част от Наръчника за практическо приложение на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние в България.

Изискванията на ДЗЕС 7

На обработваема земя с площ ≥ 10 ха, земеделският стопанин осигурява ежегодно смяна на отглежданата култура (ротация) на ниво земеделски парцел върху минимум 35% от обработваемата земя в стопанството си. Отглеждането на вторична/междинна култура на съответния земеделски парцел се счита за Извършена ротация.

Вторична/междинна култура означава земеделска култура, с различен от основната култура вид, и засадена/засята на един и същи земеделски парцел през съответната година. Продължителността на периода за отглеждане на втората култура и нейното реколтиране зависят от избрания й вид.

Вторична/междинна култура се счита за ротация, ако е засята/засадена непосредствено след прибирането на основната култура и е налична на парцела до подготовката на почвата за сеитба на следващата основна култура.

След третата година, земеделският стопанин е длъжен да гарантира, че всички земеделски парцели от обработваемата земя от стопанството са били обект на ротация по отношение на културата, отглеждана през референтната 2023 година на ниво парцел.

Горните правила не се отнасят за площи, заети с оризови клетки, многогодишни култури, треви и други тревни фуражи и земя оставена под угар.

От изискването се изключат следните случаи:

а) когато повече от 75% от обработваемата земя се използва за производството на треви или други тревни фуражи, засята е с бобови култури, оставена е под угар или съчетава тези употреби;

б) когато повече от 75% от отговарящата на условията за подпомагане земеделска площ е постоянно затревена площ, използва се за производство на треви или други тревни фуражи, или за производство на култури под вода (оризища) през значителна част от цикъла за отглеждане на културите, или съчетава тези употреби;

в) когато обработваемата земя на стопанството е с размер до 10 хектара;

Земеделските стопани, сертифицирани за биологично производство в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета, се считат за спазващи изискванията на настоящия стандарт за ДЗЕС 7.

ДЗЕС 7 ще се прилага от 2024 година, като референтна година относно ротация на културите е стопанската 2023 г.

Приложимост и препоръки за изпълнение на стандарта

Сеитбообращението (сеитбооборот/ротация) представлява:

– последователно отглеждане на различни култури на една и съща земя, за да се запази плодородието и производителността на почвата, респективно

– отглеждане на серия от различни по семейство или по вид култури на едно и също място през последователни стопански години;

– Разходите за отглеждане на дадена култура са в пряка зависимост от избора на предшестваща култура.

– Сеитбообращението подпомага растението да усвои по-добре хранителните вещества от почвата, защото всяка култура има различни хранителни потребности.

– Когато се прилага подходящо сеитбообращение фермерите наблюдават намаляване на инсектицидите и на патогените.

– Ротацията на различни култури подобрява структурата и характеристиките на почвата.

– Подходящото сеитбообращение благоприятства за намаляване на плевелите и на токсичните вещества в почвата и в растенията.

Сеитбообращението подобрява органичния състав на почвата и регулира  извличането от растенията на хранителни вещества от почвата.

Фактори за подобряване качеството на сеитбооборота:

– Добро планиране и управление на отглежданите култури с качествен посевен/посадъчен материал;

– Включване на междинни култури, които потискат плевелите, или се използват за зелено торене (сидерация), вместо обработки с химически препарати.

– Недопускане на инвазивни растения, които интензивно извличат хранителните вещества от почвата и могат да предизвикат деградация;

– Включване на фуражни култури.

Важно:

 Минималният дял от стопанството, който се контролира по отношение на прилагането на ротация на културите е 35% на годишна база, спрямо референтната 2023 г., което означава, че през 2026 г. стопанството трябва да постигне сеитбооборот от 100% за изпълнение на изискването на стандарта.

За целите на стандарта се приема, че ротацията е изпълнена, когато след прибирането на основната култура е засята или засадена друга /втора / култура и която ще бъде налична на полето до подготовка на площите за следващата основна култура.

На практика

При зеленчуците пример за правилен сеитбооборот може да се приеме засаждането след ранни картофи на късно зеле, а след това репички или бакла – средно ранни домати – спанак, както и зелен грах – краставици (II-ра култура) – предзимен лук за зелено.

При засяване на царевица през март-април и след прибирането на зърното, площите се подготвят например за зимен грах или друга презимуваща култура до подготовка на площите за следващата пролетна култура. В конкретния случай, дори културата да е отново царевица, ще се приеме, че стандарта е бил изпълнен.

Допустимо е оставяне на земя под угар в последователни години, при условие, че са спазени условията на ДЗЕС 6 през чувствителните периоди. Периодът на оставяне на земя под угар обаче не се отчита като етап от цикъла на сеитбообращението, защото съгласно разпоредбите на приложимия регламент угарта не е ротация.

За яснота и проследимост е препоръчително земеделските стопани да водят документация с историческите данни за редуването на културите в земеделските парцели на обработваемите площи в стопанството си, за да има проследимост и приемственост, когато се сменят ползвателите.

Източник:
https://agrozona.bg/dzes-7-kak-da-reduvate-kulturite/?fbclid=IwAR2DLeCo4gSM8lH0rLHSZmBQNwug6zjbqHvyQ52gW8nP2a1oL3fbbsLmI2w