Начало

Новини

266 млн.евро по четири програми за териториално сътрудничество

Страната ни ще има достъп до над 266 млн. евро за съвместни проекти с 14 държави. 80% от средствата се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Това предвижда одобреният от правителството проект на Програмата за транснационално сътрудничество Дунавски регион (Дунав 2021-2027).

Териториалният обхват на програмата е идентичен с обхвата на Стратегията на Европейския съюз за поречието на река Дунав. Той включва региони от ниво 2 на 9 държави – членки на ЕС: Австрия, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Германия (федерални провинции Бавария и Баден-Вюртемберг), Румъния, Словакия и Словения. В обхвата ѝ попадат също 3 кандидат – членки на ЕС: Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора, както и територията на Република Молдова и четири области от Украйна (Закарпатска, Ивано-Франковска. Одеска и Черновицка област).

Програмата ще финансира съвместни проекти в рамките на четири приоритета: “По- конкурентоспособен и по-иновативен Дунавски регион“, „По-зелен и нисковъглероден Дунавски регион“, „По-социален Дунавски регион“ и „По-добро управление на сътрудничеството в Дунавския регион“.

Бенефициенти могат да бъдат национални, регионални и местни власти и институции, неправителствени организации и др.

Инвестициите могат да бъдат в областта на научните изследвания и иновациите, опазването на околната среда, подобряване на управлението и социалните въпроси, които са свързани с общи за Дунавския регион предизвикателства като миграцията, икономически неравенства между регионите, изменението на климата и др.

МС одобри и проекта на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег VI-А Гърция – България 2021-2027 г. Общият бюджет е в размер на 83,95 млн. евро. От тях 67 милиона са предоставят от ЕФРР.

Програмата ще финансира съвместни проекти в рамките на три приоритета: „По-устойчив и по-зелен трансграничен регион“, „По-достъпен трансграничен регион“, „По-приобщаващ трансграничен регион“. Програмната ѝ територия обхваща четири български района – Благоевград, Смолян, Хасково и Кърджали. Регионите от гръцка страна са седем: Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес. Бенефициенти могат да бъдат национални, регионални и местни власти, университети, изследователски центрове, асоциации, неправителствени организации, граждански обединения и мрежи, и други.

Основната цел на програмата е да гарантира устойчивия и иновативен растеж на регионите в съответствие с новата политика на сближаване на ЕС за периода 2021-2027 г. Поставените цели са в съответствие с европейската визия за устойчиво развитие при провеждането на регионална политика, в т.ч. Териториалния дневен ред 2030, Европейския зелен пакт и др.

Правителството одобри още съдържанието на Програмата за трансгранично сътрудничество „Интеррег VI-A ИПП България – Турция 2021-2027“ и ангажиментите на страната ни като държава-участник в нея.

Общият ѝ бюджет е 34 млн. евро. От тях 29 млн. евро, 85% от общия ѝ ресурс, се осигуряват от Европейския фонд за регионално развитие и Инструмента за предприсъединителна помощ III, а 5 млн. евро е националното съфинансиране от България и Турция. Бенефициенти ще бъдат микро, малки и средни предприятия, неправителствени организации, общини и регионални структури на централната администрация, академични, научни и социални институции.

По програмата малкият и среден бизнес в пограничните региони ще има достъп до безвъзмездни средства за повишаване на енергийната ефективност, прехода към кръгова икономика и намаляване на вредните газове. Сред приоритетите са и проекти на местните общности, свързани с подобряване на социално-икономическото развитие, културата, туризма и услугите от общ интерес. Целеви средства ще бъдат инвестирани и в стратегически проект, насочен към повишаване на капацитета на граничните власти за превенция на нелегалната миграция.

Както и в предишните периоди, новата програма ще се прилага в областите Бургас, Ямбол и Хасково и в турските провинции Одрин и Къркларели.

На днешното заседание правителството одобри и проекта на Програмата за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2021-2027. Това е финалната стъпка преди внасянето ѝ за одобрение от Европейската комисия. Програмата е с общ бюджет от 475 млн. евро. 80% от средствата са от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите се осигуряват от страните като национално съфинансиране. Спрямо програмен период 2014-2020 г. бюджетът е увеличен с около 50 млн. евро.

Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2021-2027 обхваща всичките 27 държави-членки, както и Норвегия и Швейцария в качеството им на страни партньори. Нейната цел е повишаване на ефективността на политиките за регионално развитие, включително на програмите за инвестиции за работни места и заетост, чрез насърчаване на обмена на опит и прилагане на иновативни подходи в регионалната политика. Ще се финансират дейности за повишаване на институционалния капацитет на публичните власти и на заинтересованите страни за по- ефективни политики за регионално развитие.

С проекти за финансиране могат да участват публични и публично-правни национални, регионални и местни органи, както и други структури, отговарящи за определянето и изпълнението на политиките за регионално развитие. Частни организации с нестопанска цел също могат да бъдат бенефициери при определени условия. Малките и средни предприятия са важна целева група в контекста на няколко подпомагани специфични теми и. когато е уместно, се насърчават да участват в дейностите за обмен на опит, въпреки че не могат да получат пряко финансиране от програмата.

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще изпълнява функциите на Национален орган по отношение на програмата.

С цел осигуряване на приемственост и запазване интереса на българските бенефициенти към програмата МРРБ предлага за периода 2021-2027 да се запази осигуряването на националното съфинансиране за съвместни проекти в размер на 15% от общия бюджет на съответния български партньор. За целта ще се осигурят малко над 2,7 млн. лв. до 2027 г.

източник: mrrb.bg