Начало

Новини

14 нови операции за над 1,144 млрд. лв., които ще бъдат реализирани по ПРЧР (2021-2027)

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ одобри критериите за кандидатстване на 14 нови операции на обща стойност над 1,144 млрд. лв. Те ще бъдат реализирани с финансиране от Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027). Операциите се очаква да бъдат отворени за кандидатстване веднага след одобрението на ПРЧР от Европейската комисия. „Първите мерки, планирани по ПРЧР, са в целия спектър на дейности по програмата, а целта е да бъде даден адекватен отговор на предизвикателствата, пред които сме изправени“, коментира заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев.

„Програма „Развитие на човешките ресурси“ е първата, която ще бъде одобрена от Европейската комисия в близкия месец“, заяви Дора Крумова, заместник-началник отдел С/5 „Румъния, България“ в Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия. Тя открои пазара на труда като едно от големите предизвикателства в България. Крумова цитира доклад на ЕК, от който става ясно, че демографските промени ще се отразят на пазара на труда и ще се обостри недостигът на работна ръка, ще се увеличат предизвикателствата пред бизнеса и икономиката, а заедно с високия брой неактивни хора ще доведе до намаляване на перспективите за растеж на икономиката. Поради тази причина в одобрените от Комитета за наблюдение операции се поставя акцент именно върху пазара на труда.

Дора Крумова подчерта, че в програмен период 2021-2027 е предвиден тройно по-голям ресурс за справяне с младежката безработица в България – 315 млн. евро. Другият важен елемент в следващия програмен период е работата по Европейската гаранция за младежта и борбата с детската бедност. За справяне с детската бедност са отделени близо 136 млн. лв. от Европейския социален фонд, които ще бъдат насочени към мерки по ПРЧР и Програма „Образование“. „Посочените предизвикателства и приоритети на ЕК напълно съвпадат с политиките на МТСП и изпълнението на ПРЧР. Дейностите, свързани с младежите, са основен приоритет във всички наши политики, реализирани чрез Националния план за действие по заетостта, ОПРЧР и ПРЧР“, уточни зам.-министър Иван Кръстев. Той подчерта, че България е включила специфична подцел за намаляване на детската бедност със 197 000 деца до края на 2030 г.

Новите операции, които ще бъдат реализирани с финансиране от Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) включват:

1. Операция „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“ с бюджет от 100 млн. лв. Операцията е насочена към хора в неравностойно положение и хора с трайни увреждания, на които, с дейностите по проектите, ще бъдат осигурени нови работни места, менторство, адаптиране на работните места и транспорт от и до работното място. По мярката ще могат да кандидатстват работодателите. Очаква се операцията да обхване най-малко 3 600 лица в неравностойно положение.

2. Операция „Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво“ с бюджет от 22 млн. лв. Основните дейности по мярката включват обучения и създаване на нови работни места в социалните предприятия, използване на нови технологии, подобряване на цифровите умения на служителите и насърчаване на сътрудничеството в областта на социалната и солидарна икономика. С проекти по мярката ще могат да кандидатстват общински предприятия, неправителствени организации, работодатели и субекти на социалната и солидарна икономика. Очаква се мярката да обхване 1 970 лица в неравностойно положение, а 1 044 участници да започнат нова работа.

3. Операция „Родители в заетост“ е с бюджет от 24 млн. лв. Целта на операцията е да бъде оказана подкрепа за полагане на грижи в отглеждането на деца с цел завръщане на родителите им в заетост. С дейностите по мярката ще бъде осигурена грижа за деца, непосещаващи ясли, детски градини и предучилищни групи. Очаква се с мярката да бъдат обхванати над 1 900 родители с малки деца.

4. Операция „Адаптирана работна среда“ с бюджет от 100 млн. лв., като допустими кандидати са предприятия, регистрирани по Търговския закон. Дейностите по мярката включват разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труда, превенция на „бърнаут“ и на ефекта от COVID-19 върху менталното здраве на работниците, закупуване на работно облекло, лични и колективни предпазни средства, както и ремонт и оборудване на места за спорт, отдих, хранене и почивка в предприятията. Очаква се мярката да обхване близо 91 000 заети лица.

5. Операция „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица“ е с бюджет от 50 млн. лв. и конкретен бенефициент Агенцията по заетостта. Операцията ще се реализира в два компонента. Заявки по мярката ще могат да подават предприятия извън държавната администрация и самостоятелно заети лица. Дейностите включват обучения за придобиване и повишаване на професионалната квалификация, както и за подобряване на дигиталните, преносимите и „меките“ умения. Очаква се с мярката да бъдат обхванати 13 900 заети лица. Целта на Компонент 2 е извеждане на заети лица с недостатъчни доходи от състояние на недостатъчна материална обезпеченост и зависимост от социални помощи. Дейностите по Компонент 2 включват професионално и кариерно развитие, нови възможности за работа и преход от заетост в заетост.

6. Операция „Нови умения“ с бюджет от 50 млн. лв. Допустими за кандидатстване са предприятията, регистрирани по Търговския закон и самостоятелно заети лица. По мярката ще се организират и провеждат обучения за придобиване на квалификация или при преназначаване на друга длъжност при същия работодател, както и обучения за дигитални, бизнес и „меки“ умения. Очаква се по мярката да бъдат обхванати над 40 000 заети, включително самостоятелно заети лица.

7. Операция „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“ с бюджет от 30 млн. лв. С проекти по мярката ще могат да кандидатстват неправителствени организации, доставчици на социални услуги и работодатели. Дейностите включват подкрепа за заетост, обучения за професионална квалификация, „меки“ умения и ключови компетентности, осъществяване на контакти с институции и промяна на нагласите на работодателите спрямо хората в неравностойно положение. Очаква се с мярката да бъдат обхванати 7 700 лица в неравностойно положение и техните семейства.

8. Операция „Грижа в дома“ с бюджет от 100 млн. лв. По мярката проекти ще могат да подават общините в Република България. Мярката ще обхване хората с увреждания и възрастните хора, зависими от грижа, на които ще бъдат предоставяни почасови здравно-социални услуги по домовете. За персонала ще се организират обучения и супервизия, както и транспорт до домовете на ползвателите на услугите. Очаква се по мярката да бъдат обхванати над 32 000 лица с увреждания и възрастни в невъзможност за самообслужване.

9. Операция „Бъдеще за децата“ с бюджет над 81,2 млн. лв. Целта на мярката е да бъде оказана превенция на рисковете от изоставяне на деца, намаляване на детската бедност и подобряване качеството на живот. По мярката ще могат да подават проекти доставчици на социални услуги за деца, включително общини, в партньорство с неправителствени организации, лечебни заведения и доставчици на социални услуги за деца, включително общини. Дейностите по мярката ще включват превенция на здравето и здравна профилактика, Патронажна грижа за деца от 0 до 3 г., услуги за ранно детско развитие и здравно-социални услуги за деца и младежи, включително с увреждания, консултиране и посредничество за пазара на труда и обучения на служителите. Очаква се по мярката да бъдат обхванати над 40 000 деца под 18-годишна възраст.

10. Операция „Укрепване на общинския капацитет“ с бюджет от 25 млн. лв. цели реформиране на системата на социалните услуги за интегрирана подкрепа в общините. Проекти по мярката ще могат да подават общините. Очаква се по мярката 1 325 служители да повишат компетенциите си.

11. Операция „Младежка заетост +“ с бюджет от 80 млн. лв. е с конкретен бенефициент Агенция по заетостта. С мярката ще бъдат подкрепени младежи до 29-годишна възраст за прехода им от образование към заетост. Очаква се над 13 800 младежи да бъдат включени в стажуване или обучение на работното място чрез ментор или наставник.

12. Операция „Започвам работа“ е с директен бенефициент Агенцията по заетостта и ще бъде реализирана в три компонента. Компонент 1 е с бюджет от 34 млн. лв. и цели активиране на безработни и неактивни лица. Дейностите ще включват организиране на събития и трудови борси, информационни кампании в интернет, ателиета за работа и мобилни екипи. Очаква се по Компонент 1 да бъдат обхванати най-малко 56 000 безработни и неактивни лица.
Компонент 2 е с бюджет от 42 млн. лв. и цели изграждане на умения за сектори с недостиг на кадри. Дейностите включват обучения за езикови, STEM, преносими и „меки“ умения, както и стипендии и транспорт за обучаващите се. Очаква се по Компонент 2 да бъдат обучени най-малко 14 000 лица.
Компонент 3 е с бюджет от 224 млн. лв. и има за цел да подкрепи заетостта на хора от уязвими групи. Дейностите обхващат стимули за заетост за период от 6 до 24 месеца и еднократни стимули за запазване на заетостта. Очаква се по Компонент 3 да бъдат обхванати над 14 400 лица от уязвимите групи.

13. Операция „Дигитални умения“ е с бюджет от 40 млн. лв. с конкретен бенефициент Агенцията по заетостта. Дейностите включват организиране и провеждане на обучения за подобряване на дигиталните умения, както и осигуряване на стипендия и транспорт за дните на обучение. Обученията ще бъдат насочени към безработни и неактивни лица, включително младежи. Очаква се по мярката над 40 000 безработни и неактивни лица да бъдат включени в обучения.

14. Операция „Техническа помощ“ с бюджет над 136,6 млн. лв. и конкретен бенефициент Министерството на труда и социалната политика. С мярката ще бъде оказана подкрепа за ефективно и ефикасно управление на ПРЧР, ще бъдат извършени оценки, проучвания и събиране на данни, ще бъде укрепен капацитета и ще бъде осигурена публичност на подкрепата на ЕС за България.

източник: esf.bg