Начало

Новини

Срокове за директните плащания

По три интервенции ще се кандидатства до 14 август, до 30 август фермерите подават документи за хуманното отношение към животните

Важни срокове, свързани с директните плащания за Кампания 2023 са публикувани на страницата на Държавен фонд „Земеделие“.

Интервенциите, необходимите документи за тях, както и други важни подробности са събрани на едно място.

Освен че са посочени сроковете за предоставяне на документите, има посочено мястото на предоставяне, както и основанието за интервенцията.

В документа са посочени всички срокове до края на януари 2024 г.

Най-скорошните приеми са в рамките на месец август.

По три интервенции има прием до 14 август – Екосхема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зеленото торене и органично наторяване, Екосхема за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи (Еко-ПЗП) и Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодовете (ИП).

По Еко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал е необходимо да се предостави План за управление на хранителните вещества и копие на дипломата на агронома, подписал документа.

В таблицата може да се намери и образец на Плана за управление на хранителните вещества. Сред практиките, които се прилагат в стопанството при тази интервенция са отглеждането на непроизводствени междинни култури или покривни култури с последващо зелено торене, както и използването на външни органични подобрители на почвата, съгласно плана.

По Екосхемата за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи е необходимо да се представи План за паша и копие от диплома на ветеринарен лекар, зооинженер или агроном издал документа.

Той се представя не по-късно от триседмичен срок след края на периода за подаване на заявления за подпомагане (периодът за подаване на заявления през настоящата година е до 30 юни 2023 г.) електронно с квалифициран електронен подпис и/или лично или чрез представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно, в съответните областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие“, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“.

В плана трябва да са включени видовете паша и периода на пашата, съобразени със спецификата на конкретната площ, за която се прилага.

В рамките на постоянно затревените площи (ПЗП) се извършва екстензивна паша на пасищни животни. Тези площи се поддържат посредством екстензивно пашуване от 0.3 до 1 животинска единица на хектар. Пашуването на животни се извършва през минимум 60 дни през 2023 г.

Има забрана за разораване на заявените за подпомагане по еко схемата постоянно затревени площи и те не трябва да бъдат разоравани или преобразувани в друг тип земеползване.

Право на обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове имат земеделските стопани на територията на цялата страна, които стопанисват и заявяват за подпомагане минимум 0,5 ха (заедно или поотделно) допустими за подпомагане площи с плодове и с плодови насаждения от следните видове култури: малини, ягоди, ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, сливи (Prunus domestica) и десертно грозде.

За да бъдат добре информирани стопаните има публикуван образец на таблицата за използваните парцели. 

Следващият срок, за който трябва да следят фермерите е 30 август, той се отнася за хуманното отношение към животните и антимикробна резистентност.

В таблицата са описани още и сроковете за подаване на документи за реализирана продукция на мляко, месо, плодове и зеленчуци, свързани с обвързаната подкрепа и още много други полезни за фермерите дати.

Така ще могат да организират работата си по-добре и да са наясно кога от тях се очаква да предоставят необходимите документи.

Източник:
https://agri.bg/novini/polezno-dfz-sbra-vsichki-vazhni-srokove-za-direktnite-plashchaniya-na-edno-myasto