Начало

Новини

Преведени са 37,4 млн. лева по мярка 10 „Агроекология и климат“ за Кампания 2022

3 553 земеделски стопани получиха средства по мярката

Държавен фонд „Земеделие“  (ДФЗ) преведе  37,4 млн. лв. (37 424 862 лв.) по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г. Подпомагане получиха 3 553 земеделски стопани, съобщиха от пресофиса на Фонда.

Изплатените средства по мярката за Кампания 2022 са за кандидати, поели ангажименти по направления „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност“ (ВПС-1), „Контрол на почвената ерозия“, „Традиционни практики за сезонна паша на животните“ („Пасторализъм“) и „Опазване на застрашени от изчезване местни породи“.

Фонд „Земеделие“ стриктно спазва заложения индикативен график за превеждане на субсидиите по схемите и мерките на директните плащания за Кампания 2022, утвърден от изпълнителния директор Георги Тахов.

Съгласно графика, подпомагането в направление „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове“ ще бъде наредено в периода 10 май – 10 юни.

Ставките, по които се извършва оторизацията на средствата, се определят съгласно разпоредбите на чл. 14 от Наредба № 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 година.

Агроекологичните плащания се отказват или намаляват съгласно методика, утвърдена със заповед № РД-09-361 от 24.03.2023 г. на министъра на земеделието и храните, обнародвана в „Държавен вестник“ в бр. 28 от 28.03.2023 г.

Подпомагането по мярката е във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват агроекологични практики.

75% от средствата се осигуряват от ЕЗФРСР, а 25% от националния бюджет.

Източник:
https://agri.bg/novini/prevedeni-sa-374-mln-leva-po-myarka-10-agroekologiya-i-klimat-za-kampaniya-2022?utm_source=viber&utm_medium=viber_bot&utm_campaign=viber_campaign