Начало

Новини

НАПРЕДЪКЪТ ПО ОПИК 2014-2020 БЕШЕ ПРЕДСТАВЕН НА ГОДИШНА СРЕЩА С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

На традиционната годишна среща с Европейската комисия, Главният директор на ГД ЕФК и Ръководител на Управляващия орган на ОПИК, г-жа Илияна Илиева, и екип на ГД ЕФК представиха постигнатия напредък за 2021 г. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. На срещата присъстваха и г-жа Карина Ангелиева – заместник-министър на икономиката и индустрията, г-н Аурелио Сесилио и г-н Симеон Шенев – Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ в ЕК, служители на Одитния орган, Дирекция ЦКЗ в Министерския съвет и на Национален фонд.

Пред представителите на Европейската комисия ръководството на ГД ЕФК предостави подробна информация относно напредъка в цялостното изпълнение на програмата – брой сключени договори, извършени плащания, сертифицирани разходи, степента на изпълнение на индикаторите и постигнатите резултати от дейността на програмата. Разгледа се  и изпълнението по приоритетните оси на ОПИК.

Акцент в срещата се постави върху антикризисните мерки, свързани с процедурите за подкрепа на преодоляването на последствията от COVID пандемията.

Отчетен беше напредъкът в изпълнението на плана за оценка на ОПИК и ОПИМСП, резултатите от извършените одити, изграждането на междусистемната газова връзка „Гърция – България“, както и осъществените дейности за осигуряване на информираност и публичност по програмата. Направен беше и обзор на изпълнението на финансовите инструменти.

Не на последно място, екипът на ГД ЕФК очерта планираните дейности, предстоящи за изпълнение през настоящата 2022 г. по ОПИК, а представителите на Европейската комисия предоставиха ключови насоки за постигането на поставените цели.

В своите заключителни за срещата думи г-н Аурелио Сесилио изказа и своите благодарности към екипа на Управляващия орган на ОПИК, поздрави го за добрата работа и обърна внимание, че за трите държави, за които е отговарял през последните няколко години, включително България, ОПИК е оперативната програма, която е една от най-успешните. Той подчерта, че за Комисията е от изключителна важност да се запази доброто сътрудничество с УО на ОПИК, като бъде запазен изграденият капацитет за управление на програмата и експертизата, които екипът е натрупал през последните години.