Начало

Новини

Над 503,8 млн. евро са планирани за инвестиции в земеделието до 2027 г

В Стратегическия план за развитие на българското земеделие до 2027 г. България е заложила над 433, 55 млн. евро от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони плюс националното съфинансиране, така че годишно страната ни ще разпределя по 503 861 864 евро по всички интервенции от ПРСР.

За последното заседание на тематичната работна група по Стратегическия план е дадено разпределението на бюджета за ПРСР, надхвърлящ 1,4 млрд. евро (1 410 813 220 евро).

И понеже се очаква кабинетът да реши националното съфинансиране по ПРСР да бъде 60% вместо досегашните 15%, то лесно можем да видим какви средства ще получават земеделците по бившите мерки 4.1 и 4.2, както и за новите интервенции, планирани в направлението за инвестиции до 2027 г.

От общия бюджет за Втори стълб е решено 39,5% да бъдат предназначени за екологичните мерки, 29,3% – за интервенции в инвестиции, 16,5% – за общинските проекти, 2,2 – за консултантски услуги и обучения, 8% за вестните инициативни групи, 1,7% за Взаимоспомагателния фонд за гарантиране на доходите, 0,7% за финансови инструменти и 2,2% – за техническа помощ.

При това положение съфинансирането за инвестиционните мерки ще бъде по 71 980 266 евро на година. Плюс европодпомагането от 61 935 813 годишно общо за инвестиции в земеделски стопанства фермерите всяка година ще разчитат на 133 916 039 евро.

Ето и интервенциите в инвестиции (без допринасящите 35% за околна среда), които се предвиждат в това направление –инвестиции в земеделските стопанства; в преработка на селскостопански продукти; в неселскостопански дейности; подпомагане на много малки земеделски стопанства; установяване на млади земеделски стопани; подкрепа на схеми за качество; инфраструктура за напояване; възстановяване на земeделски потенциал вследствие катастрофични събития и първична преработка на дървесина.