Начало

Новини

Мярка 22 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от руското нашествие в Украйна“

Новата извънредна мярка на Програма за развитие на селските райони 2014-2020,  ще бъде с код 22 и наименование „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от руското нашествие в Украйна“, а показателят за изпълнението и е брой на стопанствата/бенефициерите получаващи подкрепа. Предвидения бюджет се предвижда да е 33 млн.евро.

Целта на подпомагането е да се осигури конкурентоспособността на предприятията от селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост и жизнеспособността на стопанствата в Европейския Съюз. Основните ресурси следва да се насочат основно към най-засегнатите и да се предоставят въз основа на обективни и недискриминационни критерии. По отношение на земеделските стопани следва да бъде възможно тези критерии да включват производствени сектори, видове земеделие или структури на земеделските стопанства, а по отношение на МСП- сектори , видове дейност, видове региони или други специфични ограничения.