Начало

Новини

МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ -Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ ОТВОРЕНА

Местна инициативна група Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Цели на настоящата процедура са:

– Насърчаване на инвестиционните дейности за създаване на заетост и диверсификацията на неземеделските дейности;
– Подпомагане развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление;
– Чрез финансовата подкрепа ще се подпомогне усвояването на потенциала за развитие на туризма, съчетаващ природни и културни ценности

Допустими дейности са:

1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.).;
4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
5. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата за първи период на прием е 873 425,00 лева. Бюджетът по процедурата за втори период на прием е неусвоения финансов ресурс след приключването на първия прием.
Първият период на прием на проектни предложения е с начална дата 11.05.2020 г. до 17:00 часа на 30.06.2020 г.
Вторият период на прием на проектни предложения е от 01.08.2020 г. до 17:00 часа на 31.08.2020 г.