Начало

Новини

Инициатива подсектор „Хотелиерство“ да е допустим по процедура на ОПИК „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Министерство на туризма изпрати електронно писмо, в което подкрепя включването на юридически лица и еднолични търговци от сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“, код 55 „Хотелиерство“ от КИД-2008 сред допустимите за финансиране кандидати по обявена за обществено обсъждане от УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

По различни оценки туристическият сектор в България генерира между 4 и 10% от БВП на страната. Глобалното разпространение на COVID-19 и въведените карантинни мерки доведоха до безпрецедентна криза в туризма както в световен, така и в национален мащаб. След наложените противоепидемични мерки и транспортни ограничения беше реализиран драматичен спад в приходите от нощувки, което доведе до остър недостиг на средства в туристическия бизнес за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Въпреки настъпилата продължителна криза, по данни на НСИ, общият брой осъществени туристически посещения на чужденци без транзит в България през 2021 г. e 3 722 200, показвайки плахо възстановяване от 2 687 709 през 2020 г., но оставайки 2,5 пъти по-малко от предкризисната 2019 г., когато са били реализирани 9 311 681 туристически посещения. Положителната тенденция на ръст в туристическите посещения и приходи от нощувки през настоящия зимен сезон е подложена на сериозен риск от обръщане в резултат на отмяна на огромен брой туристически резервации и полети, дължащо се на започналата през февруари 2022 г. война в Украйна.

Освен това средните цени за 1 мВтч. електрическа енергия за небитови потребители в България се повишиха от около 100 лева през първото тримесечие на 2021 г. до над 400 лева през първото тримесечие на 2022 г., а по отношение на определените от КЕВР цени за природния газ повишението е от 28,64 лева/МWh без акциз и ДДС за март 2021 г. до 113,73 лева/MWh без акциз и ДДС за март 2022 г. Съчетанието на всички тези рискови фактори доведе до едновременно трайно намаляване на приходите и повишаване на разходите в сектор „Туризъм“, а оттук и до свръхзадлъжнялост, ограничаване на дейността и силно редуциране на инвестиционните възможности, което намира особено остро проявление по отношение на малките и средни предприятия от бранш „Хотелиерство“.

Въведените до момента временни мерки за подпомагане на компаниите от бранша по различни процедури са недостатъчни по размер, а като обхват са насочени към предоставянето на оборотен капитал за преодоляване на проблемите с ликвидността и запазването на работни места, но не и към инвестиции за намаляване на потребяваните електрическа енергия и природен газ, чиито цени са трайно и значително повишени. Обявената за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, целяща предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност, е изключително подходяща за енергоемък подотрасъл като „Хотелиерството“. Поради тази причина настояваме юридически лица и еднолични търговци от сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“, код 55 „Хотелиерство“ от КИД-2008 да бъдат включени като допустими за финансиране кандидати във финалния вариант на процедурата.