Начало

Новини

ДФ „Земеделие“ одобри 23 проекта по подмярка 6.4.1 от ПРСР 2014-2020

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) одобри 23 проекта по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.) на обща стойност над 6,9 млн. лева (6 962 436, 58 лв.)
Проектните предложения на кандидатите са подадени по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.004 „Производство на продукти, които не са включени в приложение I от договора за функционирането на европейския съюз“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ чрез ИСУН 2020.
Припомняме, че бюджетът по процедурата беше увеличен, съгласно заповед № РД09-1006 от 10.12.2020 г. на ръководителя на управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. от 35 204 400 лв. на 52 026 048,89 лв., с което се увеличи и общият бюджет по подмярката от 58 674 000 лв. на 75 495 648,89 лв. Така се предостави възможност за финансиране на всички допустими проектни предложения, подадени от кандидати – микропредприятия, които не са земеделски стопани, получили не по-малко от 40 точки по критериите за подбор на предварителна оценка.
В рамките на процедурата чрез подбор в ИСУН бяха подадени общо 270 проектни предложения с обща стойност на заявената субсидия от над 74 млн. лева. От тях 248 проекта са подадени от кандидати – микропредприятия, с обща стойност на заявената субсидия от над 67 млн. лева, а 22 проекта са подадени от кандидати земеделски стопани с обща стойност на заявената субсидия от над 7,6 млн. лева.
От допълнително разпределените за оценка на административно съответствие и допустимост 68 проектни предложения, до следващ етап на разглеждане – техническа и финансова оценка преминаха 23 проекта, като след този етап всички 23 проекта на кандидати – микропредприятия са одобрени за финансиране.
ДФЗ – РА започва изпращането на писма за одобрение до кандидатите и подписването на административни договори с тях.