Начало / Услуги

Набиране и подбор на персонал

Подбор на персонал и управление на човешките ресурси

Централна Консултантска Компания ЕООД е лицензирана фирма за набиране и подбор на персонал с удостоверение №2244 за извършване на посредническа дейност. С HR отдела на фирмата ни може да бъдете сигурни, че за Вас ще бъдат намерени най-добрите кадри, които да отговарят на Вашите изисквания. ЦКК гарантира за качеството на кадри, които предлага, а професионалистите, които ще търсим за Вас са от всички бизнес сектори и професии.

1. Подбор на персонал

 • Запознаване с дейността на клиента и с особеностите на позицията, за която ще
  извършваме подбор, на базата на които се предоставя конкретно предложение за
  услугата от наша страна;
 • Среща с клиента и обсъждане в детайли на позицията за подбор, търсените кандидати,
  методите на подбор, които ще бъдат подходящи за него, визията и приоритетите на
  клиента по отношение на подбора, крайни срокове за попълване на вакантната позиция,
  избор на медия план за обявяване на позицията и други, които се посочват в Заявка за
  подбор на персонал;
 • Привличане на подходящи кандидати и тяхното оценяване чрез прилагане на
  интервю, психологически, професионални и други тестове в зависимост от заявената
  позиция;
 • Предлагане на селектираните кандидати за интервю с Работодателя по предварително
  уговорен график;
 • Одобрение за назначаване на подходящите кандидати от Работодателя.

2. Управление на човешките ресурси. Етапи

 • Политика, цели, стратегия на компанията – дефиниране, разработване, съпоставяне, разбиране, следване;
 • Организационна структура и нива на йерархия – дефиниране, разработване;
 • Длъжности – анализ, специфика на работното място, разработване на длъжностни характеристики – задължения, отговорности и др.;
 • Оценяване на необходимостта от нови служители в структурата, подбор на идеалните кандидати, оценяване на последващото им представяне и място в организацията;
 • Оценяване на наличния човешки ресурс – задължения, отговорности, трудово представяне и др.;
 • Оценяване на необходимостта от обучение – на новоподбрани и вече назначени служители;
 • Мотивация, възнаграждение и кариера – проучване на мотивация наслужителите, схеми на заплащане, предложение за развитие и др.

3. Оценка на персонал

 • Оценка на нови служители при подбор – оценява се длъжността, личностни и професионални качества на кандидата в зависимост от изискванията и степента на мотивация за заемане на съответната длъжност;
 • Оценкана наличните човешки ресурси – оценява се трудовото представяне ипостигнатите резултати в процеса на работа за определен период от време,желан от Работодателя;
 • Оценка на сформирани от Работодателя екипи за реализиране на проекти –оценяват се качествата на служителите в екипа и възможността дареализират дадения проект;
 • Оценка на необходимостта от обучение и развитие – оценяват се потребностите заповишаване на квалификацията, преквалификация, допълнителни обучения и възможност за развитие в различните йерархични нива в организацията.