Финансиран проект по Фонд Условия на труд
Одобрена Сума – 300 000,00 лева
Фирмата изпълнява проект за Подобряване условията на труд и отдих на работници и служители в дружество , ремонт и подобрение на производствени помещения