Финансиран проект по ОП РЧР, „Обучения за заети лица“ – Компонент 2
Финансирана Сума – 334 800,00 лева Фирмата е изпълнила успешно проект за повишаване на професионалната квалификацията на служителите във фирмата.