Одобрен проект по ОПИК „Насърчаване на предприемачеството“
Одобрена сума – 230 559,00 лева
Фирмата ще развива предприемаческа дейност в областта на инженерните и технически консултации.