Финансиран проект по ОПИК, „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефекивно използване на ресурсите“
Одобрена Сума – 1 140 430,00 лева
Фирмата изпълнява проект за подобряване на ресусрсната ефективност чрез закупуване на ново оборудване.