Финансиран проект по ОП РЧР „Добри и безопасни условия на труд“ към МИГ Костенец
Финансирана сума – 99 295,57 лева
Фирмата е изпълнила проект за подобряване на условията на труд в производствените помещения.