Финанаиран проект по ОП РЧР, „Обучения за заети лица“ – Компонент 2
Одобрена сума  –  112 500,00 лева
Фирмата е изпълнила успешно проект за повишаване на професионалната квалификацията на служителите във фирмата.