Финансиран проект по ОП РЧР „Добри и безопасни условия на труд“ към МИГ
Одобрена сума  – 94 500,00 лева
Фирмата изпълнява проект за подобряване на условията на труд във фирмата.

Финанаиран проект по ОП РЧР, „Обучения за заети лица“ – Компонент 2
Одобрена сума  –  112 500,00 лева
Фирмата е изпълнила успешно проект за повишаване на професионалната квалификацията на служителите във фирмата.

Финансиран проект по Фонд Условия на труд
Одобрена Сума – 300 000,00 лева
Фирмата изпълнява проект за Подобряване условията на труд и отдих на работници и служители в дружество , ремонт и подобрение на производствени помещения

Финансиран проект по „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ към МИГ Балчик-Генерал Тошево
Одобрена Сума – 271 800,00 лева
Фирмата изпълнява проект за Подобряване на производствения капацитет в „Скития 1 ГТ“ ЕООД,чрез закупуване и внедряване на машини за оптимизация на производствените процеси

Финансиран проект по ОПИК, „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефекивно използване на ресурсите“
Одобрена Сума – 1 140 430,00 лева
Фирмата изпълнява проект за подобряване на ресусрсната ефективност чрез закупуване на ново оборудване.

Финансиран проект по Национален иновационен фонд
Одобрена Сума – 129 805,00 лева
Фирмата изпълнява проект за подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания.

Финансиран проект по „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”
Одобрена сума – 977 909,50 лева
Фирмата изпълнява проект за Модернизиране на рибопреработвателно предприятие чрез закупуванена допълнително технологично оборудване за разширяване на асортимента на производство и пречиствателно съоръжение заотпадни води

Финансиран проект по ОП РЧР „Добри и безопасни условия на труд“ към МИГ Костенец
Финансирана сума – 99 295,57 лева
Фирмата е изпълнила проект за подобряване на условията на труд в производствените помещения.

Финансиран проект по ОП РЧР, „Обучения за заети лица“ – Компонент 2
Финансирана Сума – 334 800,00 леваФирмата е изпълнила успешно проект за повишаване на професионалната квалификацията на служителите във фирмата.

Одобрен проект по ОПИК „Насърчаване на предприемачеството“
Одобрена сума – 230 559,00 лева
Фирмата ще развива предприемаческа дейност в областта на инженерните и технически консултации.