1. Цел

Чрез прилагането на дейностите, предвидени в процедурата ще се даде възможност за
модернизиране на преработвателните предприятия в страната, като се подобри тяхната
енергийна ефективност и за декарбонизация на процесите на преработката, което ще
доведе до намаляване на негативното въздействие върху околната среда във връзка със
Зеления преход.

2. Бюджет: 15 000 000 лв

 • Минималният размер на БФП за едно проектно предложение: 30 000 лв.
 • Максималният размер на БФП за едно проектно предложение: 2 000 000 лв.
 • Интензитет на финансовата помощ:

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ за дейности
осъществявани от предприятия, попадащи в определението за малки и
средни предприятия –50%.
Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ за дейности
в подкрепа на иновативни продукти, процеси или оборудване – 75%.

3. Допустими кандидати са: еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица,
регистрирани по Търговския закон.

 • да са регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните (отм.) или по чл. 26 от Закона за храните за регистрираните предприятия след 09.06.2020 г. и
  да са вписани в регистъра на Българска агенция по безопасност на храните
  (БАБХ), (само за съществуващи предприятия);
 • да са регистрирани като производители на риба и други водни организми по реда на чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите в случаите, когато обекти на подпомагане са съществуващи (или нови) предприятия, които (ще) преработват собствена продукция от риба и други водни
  животни;

5. Допустими разходи:

Допустими за финансиране са следните видове разходи:
1. строително-монтажни работи;
2. независим строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол в
размер до 2% от общо допустимите разходи за СМР;
3. закупуване на нови машини и оборудване (включително компютърно),
съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, в това число и
разходи, включени в продажната цена за осъществяване на доставката,
инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на оборудването
(машините), съоръженията, включително придобити чрез финансов лизинг;
4. специализирана складова техника и складови транспортни средства за
обслужване на стопанството (електрокари и мотокари, теглителна техника,
транспалетни колички и хладилни контейнери), включително придобити чрез
финансов лизинг;
5. разходи за пазарни проучвания и провеждане на рекламни кампании за
пласмента на продуктите от риболов и аквакултура;
6. закупуване на земя, която има пряка връзка с изпълнението на проекта и е в
размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта;
7. инвестиции, насочени към намаляване на потреблението на вода, намаляване
на замърсяването на водата, инвестиции във възобновяеми енергийни
източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, които са
пряко свързани с производствената дейност на кандидата, включително
придобити чрез финансов лизинг;
8. разходи за въвеждане на схеми и етикети за качество и произход, използване
на устойчива опаковка от екологично чист, многократно използваем,
рециклируем материал; и други

Индикативна дата на обявяване на процедурата: 15.05.2024 г