Общ размер на БФП: 15 500 000 евро
Интентзитет: 100 %
Минимален размер на допустимите разходи по един проект: не е предвиден
Максимален размер на допустимите разходи по един проект: до 25 000 евро

Цел на програмата:
– Улесняване и подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви
земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи
стопанства.
– Насърчаване на заетостта.
– Насърчаване на икономическото и социалното развитие в селските райони и
устойчиво, и цифрово икономическо възстановяване в съответствие, с целите на
агроекологията и климата и по-специално: ефективно използване на ресурсите,
включително прецизно и интелигентно земеделие, иновации, цифровизация и
модернизация на производствените машини и оборудване, условия за безопасност
при работа, възобновяема енергия, кръгова и биоикономика.

Допустими кандидати:
– Физически лица
– Еднолични търговци и еднолични дружества (ЕООД), регистрирани по Търговския
закон

Допустими разходи:
– Инвестиции в системи и оборудване за водовземни съоръжения, включително
кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо
оборудване за тяхната експлоатация.
– Ефективно използване на ресурсите, включително прецизно и интелигентно
земеделие, иновации.
– Инвестиции в системи и оборудване /включващи софтуер и/или хардуер/ за
събиране, обработка и анализ на данни и информация от различните фази по
отглеждане, производство, съхранение и продажба на селскостопански продукти
/животински и растителни/.
– Цифровизация и модернизация на производствените машини и оборудване;

Индикативна дата за обявяване на процедурата: 31.10.2022 г.