Цели на процедурата:

Насърчаване на икономическото и социалното развитие в селските райони и устойчиво, и цифрово икономическо възстановяване в съответствие, с целите на агроекологията и климата и по-специално: ефективно използване на ресурсите, включително прецизно и интелигентно земеделие, иновации, цифровизация и модернизация на производствените машини и оборудване, условия за безопасност при работа, възобновяема енергия, кръгова и биоикономика

Процент на финансиране: 100%

Допустими разходи:

– инвестиции в системи и оборудване за водовземни съоръжения;
– разходи за прецизно и интелигентно земеделие, иновации.
– инвестиции в системи и оборудване /включващи софтуер и/или хардуер/ за събиране, обработка и анализ на данни и информация от различните фази по отглеждане, производство, съхранение и продажба на селскостопански продукти;
– цифровизация и модернизация на производствените машини и оборудване.

Индикативна дата на обявяване на процедурата: 31.10.2022 г.