1.Целта на мярката е подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:
1. по-добро използване на факторите за производство;
2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
4. подобряване опазването на околната среда.
5. устойчиво и цифрово икономическо възстановяване.

2. Общия размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 39 116 000,00 лв.
-Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 29 337 лв.
-Максималният размер на допустимите разходи за един проект е 586 740,00 лв.

3. Интензитет на финансиране: до 50%

-до 40% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за големи предприятия
-до 45% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за кандидати средни
предприятия
– 50% за микро и малки предприятия.

4.Допустими кандидати:
1.Земеделски стопани- мин СПО 8000 евро, и 36 месеца история в регъстъра на стопани
2.Групи или организации на производители, извършвали дейност без прекъсване през последните 36
месеца към датата на подаване на проектното предложение;
3.Еднолични търговци и юридически лица, които са извършвали дейности по преработка на
селскостопански продукти без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на
проектното предложение или еднолични търговци и юридически лица с проектни предложения за
инвестиции, които се изпълняват изцяло в обект за преработка на селскостопански продукти, в който е
извършвана дейност по преработка най – малко 36 месеца към датата на подаване на проектното
предложение.

5.Допустими производствени дейности:
1.Мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка
и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
2.Месо и месни продукти;
3.Плодове и зеленчуци, включително гъби;
4.Пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на
продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
5.Зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или
маркетинг на хляб и тестени изделия;
6.Растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг
на маслиново масло;
7.Технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на
производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
8.Готови храни за селскостопански животни (фуражи);
9.Гроздова мъст, вино и оцет.
10.За извършване на инвестиции и за производство на енергия чрез преработка на първична и вторична
биомаса от растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти при спазване
на изискванията.

6.Допустими разходи са:
1.Разходи за материални инвестиции за:
1.1.Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с
производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на
околната среда и енергия от ВЕИ за собствено потребление;
1.2.Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини, съоръжения и оборудване,
необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, както и
инсталирането им;
1.3.Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проектното предложение във връзка с изграждане
и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за
производствени дейности;
1.4.Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на
проектното предложение, предназначени за производствени дейности;
1.5.Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства,
включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и
произвеждани от предприятието, както и машини използвани за вътрешноцехов и вътрешнозаводски
транспорт, които се придвижват само на територията на предприятието, предвидени са за извършване на
специфични дейности в него и не са предназначени да се придвижват по пътищата (например:
електокари, мотокари, газокари, товарачи);
1.6.Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на
кандидата, разположени са на територията на преработвателното предприятие, обект на инвестицията и
са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
2. Разходи за нематериални инвестиции за:
2.1. Достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за
въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за
сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
2.2. Закупуване на софтуер свързан с преработвателната дейност на кандидата, включително чрез
финансов лизинг;
2.3. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси,
необходими за изготвяне и изпълнение на проектното предложение;
3.Общи разходи- Разходи, свързани с проектното предложение, в т.ч. разходи за предпроектни
проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа
устойчивост на проектното предложение, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди
подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение.