Цели на процедурата:

Подмярката има за цел повишаване на конкурентоспособността на българското земеделие, както и преструктуриране и модернизиране на земеделските стопанства.

Процент на финансиране: 50%

Минимален размер на допустимите разходи: 30 000 лв.
Максимален размер на допустимите разходи: 500 000 лв.

Допустими кандидати:

Земеделски Производители и/или юридически лица, регистрирани, като такива от следните сектори:
– Земеделски стопани от сектор „Овощарство“
– Земеделски стопани от сектор „Зеленчуци“
– Земеделски стопани от сектор „Етерично маслени култури“
– Земеделски стопани от сектор „Животновъдство“
– Земеделски стопани от сектор „Зърнопроизводство“

Допустими разходи:

– закупуване на селскостопанска техника вкл. инвентар;
– закупуване на софтуер за събиране, обработка и анализ на данни от различните фази на производство;
– закупуване на GPS устройства за трактори и инвентар;
– закупуване на метеорологични станции;
– закупуване на съоръжения и оборудване за превенция от слани, градушки и вредители;
– закупуване на дронове;
– строителство и обновяване на сгради;
– закупуване на специализирани работни средства.

Индикативна дата на обявяване на процедурата: 2023 г.