Цели на процедурата:

Инвестиции в технологична и екологична модернизация – Фондът предвижда предоставяне на подкрепа на земеделските стопани за реализация на целеви инвестиции, за закупуване на материални и нематериални активи за прилагане на дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда и смекчаване на последиците от климатичните промени, въвеждащи иновативни производствени и цифрови технологии, технологии за производство и организация в селското стопанство, за автоматизиране на работните процеси.

Процент на финансиране: 50%

Минимален размер на БФП: 15 000 евро
Максимален размер на БФП: 250 000 евро

Допустими кандидати:

Земеделски Производители и/или юридически лица, регистрирани, като такива от следните сектори:
– Земеделски стопани от сектор „Овощарство“
– Земеделски стопани от сектор „Зеленчуци“
– Земеделски стопани от сектор „Етерично маслени култури“
– Земеделски стопани от сектор „Животновъдство“
– Земеделски стопани от сектор „Зърнопроизводство“

Допустими разходи:

  • Земеделска техника;
  • Инвентар;
  • Оборудване за превенция;
  • Автоматизирани системи и машини;
  • Машини за съхранение на продукция;
  • Електрокари, мотокари, газокари и др.;
  • Системи и оборудване/включващи софтуер и/или хардуер;
  • ВЕИ.

Индикативна дата на обявяване на процедурата:  31.05.2023