Рамковата програма на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите за периода 2021 – 2027 г. 

1. Цел: 

Стълб 1: Високи постижения в научната област, включващ направленията Европейски научноизследователски съвет, действия „Мария Склодовска-Кюри“ и научноизследователски инфраструктури. 

Стълб 2: Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на промишлеността в Европа, организиран по нов иновативен начин чрез 6 клъстера: 

  • Здравеопазване;
  • Култура, творчество и приобщаващо общество;
  • Гражданска сигурност за обществото;
  • Дигитализация, промишленост и космическо пространство;
  • Климат, енергия и мобилност;
  • Храни, биоикономика, природни ресурси, земеделие и околна среда.

Стълб 3: Иновативна Европа, насочен към стимулиране на пробиви, които създават нови пазари, и на екосистеми, които са благоприятни за иновациите и включващ: 

  • Европейски съвет по иновации;
  • Европейски иновационни екосистеми;
  • Европейски институт за иновации и технологии.

2. Допустими кандидати: 

Юридически лица регистрирани на териоторията на следните държави Членки на Европейския съюз: 

Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция. 

3. Допустими дейности: 

Действия в областта на научните изследвания и иновациите (RIA); 

Иновационни действия (IA); 

Действия за координация и подкрепа (CSA); 

Иновации и действия за внедряване на пазара (IMDA); 

Действия за обучение и мобилност (TMA); 

Действия по закупуване на предпазарни продукти (PCP); 

 Освен това проектите трябва да отговарят на политическите интереси и приоритети на ЕС (околна среда, социални, сигурност, индустриална политика и др.). 

4. Допустими разходи:

– Разходи за персонал 

– Разходи за подизпълнение 

– Разходи за закупуване 

– Други категории разходи 

– Непреки разходи. 

5. Интензитет:

Изследване и иновация действие: 100% 

Иновация действие: 70% (с изключение за нестопанска цел правен субекти, където а процент на нагоре да се 100% важи) 

Координация и поддържа действие: 100% 

програма съфинансиране действие: между 30% и 70% 

Иновация и пазар разгръщане: 70% (с изключение за нестопанска цел правен субекти, където а процент на до 100% важи) 

обучение и мобилност действие: 100% 

Предкомерсиален доставяне действие: 100% 

Обществени поръчки за иновативни решения: 50%