Фонд „Условия на труд  Фонд „Условия на труд” е юридическо лице към Министерство на труда и социалната политика, създаден със Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Бюджет за 2019-между 4 000 000 5 000 000 лв.

Приемат се зявлениея за кандидатстване.

Право да кандидатстват за финансиране на проекти и програми по чл. 2, т. 1, 4 и 5

имат всички физически и юридически лица, отраслови, браншови, регионални и

областни съвети по условия на труд.(2) Право да кандидатстват за финансиране на проекти по чл. 2, т. 2 имат физически и юридически лица, които отговарят на следните изисквания:

1. към момента на кандидатстването за финансиране осигуряват работа на работници и/или служители по сключени с тях трудови договори;

2. внасяли са редовно и без прекъсвания дължимите осигурителни вноски;

3. декларирали са в съответната дирекция „Областна инспекция по труда“ местонахождението, вида и характера на производствената дейност, броя на работниците, условията на труд, рисковите фактори и взетите мерки, които гарантират недопускането на аварии и злополуки;

4. назначили са или са определили поне едно длъжностно лице с подходящо образование или квалификация, създали специализирана служба или възложили с договор на други физически или юридически лица организиране изпълнението на дейности, свързани със защита и профилактика на професионалните рискове;

5. осигурили са обслужване на своите работници и служители от служба по трудова медицина;

6. имат изграден комитет (група) по условия на труд.(3) Право да кандидатстват за финансиране на проекти по чл. 2, т. 3 имат министерства и ведомства.

Недопустими кандидати:

Нямат право да кандидатстват за финансиране лица:

1. обявени в несъстоятелност или по отношение на тях има решение за откриване на производство по несъстоятелност;

2. обявени в ликвидация;

3. лишени от право да упражняват търговска дейност;

4. осъдени с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;

5. получили цялостно безвъзмездно финансиране за изпълнението на същия проект по други програми;

6. които имат парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

7. които имат просрочени задължения към търговски банки;

8. които не са изпълнили виновно задълженията си по друг договор с фонд  „Условия на труд“.

Средствата от фонда се предоставят безвъзмездно за:

1. финансиране на проекти и програми за подобряване условията на труд с браншова значимост и приложимост на резултатите;

2. финансиране до 30 на сто от стойността на проекти за подобряване на условията на труд в отделни предприятия с конкретна практическа приложимост, свързани със:

а)  реконструкция и модернизация на съществуващи обекти;

б) внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии и/или съоръжения;

в) изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рискове на работното място;

г) изграждане или усъвършенстване на системата за осигуряване качеството на труда;

д) подобряване на санитарно-хигиенните условия;

е) обезопасяване на машини и съоръжения;

ж) други проекти, свързани с подобряване условията на труд;

3. разработване на нормативни актове, правила, норми и изисквания;

4. разработване и издаване на учебни и информационни материали;

5. организиране и провеждане на специализации в областта на здравословните и безопасни условия на труд.

ІІ.Критерии за оценка на проектите:

1.Сума на проекта и сума за финансиране от Фонд „Условия на труд”;

2.Брой работещи, които ще бъдат обхванати от проекта и на които се подобряват условията на труд;

3.Брой на параметрите, които са обект на решаване с проекта:

–  микроклимат;

– прах;

– шум;

– вибрации;

– осветление;

– лъчения (йонизиращи, нейонизиращи);

– безопасност;

– тежест на труда;

– химични агенти;

– биологични агенти;

3.Очакван ефект от практическото приложение на проекта, свързан с резултатите от промяната на показателите и параметрите на работната среда;

4.Икономическа дейност на предприятието, съгласно Националния класификатор на икономическите дейности –2003.

ІІІ.Максимален размер на средствата за финансиране от фонда:

Размерът на средствата, предоставяни от фонда е до 30 на сто от одобрените и действително извършени разходи по проекта, но не повече от: 100 000 лв. за малки, средни и големи предприятия

Място за получаване на документацията: офиса на фонда, находящ се в сградата на Министерство на труда и социалната политика-София, ул.Триадица No2, ет.3, ст.19.

VІ.Предложенията за финансиране се приемат

 Всеки работен ден от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до 17.00 часа.