ФОНД „УСЛОВИЯ НА ТРУД”  2022

Цел: Процедурата има за цел да подобри условията на труд на територията, на работещи предприятия, като финансира всякакви ремонтни дейности, съоръжения и оборудване, необходими за по-добри условия на труд.
Бюджет за 2022 г. – 4 200 000 лв.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ- 100 000,00лв
Интензитет- 30%
Допустими кандидати:
-Микро, малки, средни и големи предприятия регистрирани по ТЗ
-Еднолични търговци
Допустими разходи:
-Ремонтни дейности, подобряващи условията на труд  в т.ч. ремонт на покриви;
-Изграждане на подови настилки;
-Подмяна на осветителни тела;
-Изграждане на климатизация, вентилация и аспирация;
-Подмяна и/или изграждане на дограма;
-Подобряване условията на санитарните помещения;
-Съоръжения за обезопасяване по време на различни производствени процеси;
-Съоръжения за прахоулавяне.
Предложенията за финансиране се приемат:
Всеки работен ден от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до 17.00 часа.
*Очакваният ефект от изпълнението на дейностите, финансирани по Фонд „Условия на труд“ е подобряване на показателите и параметрите на работната среда.