Фонд „Условия на труд” е юридическо лице към Министерство на труда и социалната политика, създаден със Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Бюджет за 2020 г. – 4 262 600 лв.

Право да кандидатстват за финансиране на проекти имат физически и юридически лица, които отговарят на следните изисквания:

 1. към момента на кандидатстването за финансиране осигуряват работа на работници и/или служители по сключени с тях трудови договори;
 2. внасяли са редовно и без прекъсвания дължимите осигурителни вноски;
 3. подали са в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
 4. назначили са или са определили поне едно длъжностно лице с подходящо образование или квалификация за организиране изпълнението на дейности, свързани със защита и профилактика на професионалните рискове, създали са специализирана служба или са възложили с договор на други физически или юридически лица организиране изпълнението на посочените дейности;
 5. работодатели с 5 и повече работещи да имат учреден комитет (група) по условия на труд;
 6. притежават или ползват на валидно правно основание имота, в който ще бъде реализиран проектът.

Недопустими кандидати:

Нямат право да кандидатстват за финансиране лица:

 1. обявени в несъстоятелност или по отношение на тях има решение за откриване на производство по несъстоятелност;
 2. обявени в ликвидация;
 3. лишени от право да упражняват търговска дейност;
 4. осъдени с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;
 5. получили цялостно или частично безвъзмездно финансиране за изпълнението на същия проект по други програми;
 6. които имат парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
 7. които виновно не са изпълнили задълженията си по друг договор с фонд „Условия на труд“;
 8. за които е установено с влязло в сила наказателно постановление или принудителна административна мярка по реда на чл. 404, ал. 1 от Кодекса на труда, издадени от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 и 3, чл. 63, ал. 1 и 2, чл. 118, 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда.
 9. лица, които са превишили прага за получаване на минимална и/или държавна помощ за последните три години;
 10. лица, които са включили в проекта си обекти, които не са въведени в експлоатация и/или в тях не се извършва търговска дейност

 Средствата от фонда се предоставят безвъзмездно за:

 1. финансиране на проекти и програми за подобряване на условията на труд с браншова значимост и приложимост на резултатите;
 2. финансиране до 30 на сто от стойността на проекти за подобряване условията на труд с висок социален ефект на резултатите в отделните предприятия;
 3. разработване на нормативни актове, правила, норми и изисквания;
 4. организиране и провеждане на специализации в областта на здравословните и безопасните условия на труд;
 5. организиране и провеждане на специализирани обучения, семинари и конференции в областта на здравословните и безопасните условия на труд;
 6. наблюдение и контрол на условията на труд и факторите на работната среда;
 7. разработване и издаване на учебни и информационни материали, свързани със здравословни и безопасни условия на труд.

Критерии за оценка на проектите:

 1. Сума на проекта и сума за финансиране от Фонд „Условия на труд“;
 2. Брой работещи, които ще бъдат обхванати с дейностите по проекта и на които се подобряват условията на труд;
 3. Елементи на условията на труд, които ще бъдат подобрявани:
 • микроклимат – температура, влажност и скорост на движение на въздуха
 • прах
 • шум
 • вибрации
 • осветление
 • лъчения (йонизиращи, нейонизиращи);
 • електробезопасност
 • пожаробезопасност
 • техническа безопасност на работно оборудване
 • ръчна работа с тежести
 • химични агенти
 • биологични агенти
 • санитарно – битови условия
 1. Очакван ефект от практическото приложение на проекта, свързан с резултатите от промяната на показателите и параметрите на работната среда;
 2. Икономическа дейност на предприятието, съгласно Националния класификатор на икономическите дейност.

 

Максимален размер на средствата за финансиране от фонда:

Размерът на средствата, предоставяни от фонда е до 30 на сто от одобрените и действително извършени разходи по проекта, но не повече от 100 000 лв. за малки, средни и големи предприятия.

Предложенията за финансиране се приемат

Всеки работен ден от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до 17.00 часа.