Цели на процедурата:

Цел на процедурата: Осигуряване на устойчива заетост на лица в неравностойно положение, включително чрез адаптиране на работни места за хора с увреждания.

Процент на финансиране:  до 100 %

Минимален размер на БФП за предприятие: 40 000 лв.

Максимален размер на БФП за предприятие: 391 166 лв.

Допустими разходи:

  • Разходи за възнаграждения на персонал;
  • Разходи за транспорт;
  • Разходи за СМР.

Начален срок: 22.12.2023 г. 

Краен срок: 21.03.2024 г.