Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

„УМЕНИЯ“

Цел на процедурата:

Процедурата е насочена към повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот. С изпълнението на процедурата се цели и повишаване на икономическата активност и подобряване достъпа до заетост за търсещите работа безработни и неактивни лица, посредством предоставяне на възможности за включване в различни по вид обучения.

 

· Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 15 000,00 лева

· Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 3 911 660,00 лева

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура в съответствие с изискванията на Регламент 651/2014 на Комисията в зависимост от категорията на предприятието-кандидат/партньор/и, е както следва:

За големи предприятия не надхвърля 50% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

– За средни предприятия, не надхвърля 60% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

– За малки/микро предприятия, не надхвърля 70% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

Интензитетът на помощта може да бъде увеличен /но не-повече от максималния интензитет на помощта до 70% от допустимите разходи, при следните условия:

– с 10 процентни пункта, ако обучението се предлага на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение.

В този случай, максималният интензитет на помощта за обучение на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение за големи предприятия не може да надхвърля 60%;

Максималният интензитет на помощта за обучение на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение за средните предприятия не може да надхвърля 70%;

Максималният интензитет на помощта за обучение на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение за малки/микро предприятия не може да надхвърля 70%.

Допустими кандидати: всяко физическо или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма. За целите на процедурата кандидат може да бъде и лице, което се явява предприятие/работодател по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

Работодателите следва да развиват своята основна и/или допълнителна икономическа дейност съгласно някой от изброените кодове за икономическа дейност в съответствие с Класификацията на икономическите дейности – КИД2008, както следва:

· Код 09 Спомагателни дейности в добива

· Код 10 Производство на хранителни продукти

· Код 11 Производство на напитки

· Код 12 Производство на тютюневи изделия

· Код 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

· Код 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

· Код 20 Производство на химични продукти

· Код 21 Производство на лекарствени вещества и продукти

· Код 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини

· Код 24 Производство на основни метали

· Код 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

· Код 27 Производство на електрически съоръжения

· Код 30 Производство на превозни средства, без автомобили

· Код 33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

· Сектор Е Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

· Код 46.5 Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника

· Код 51 Въздушен транспорт

· Сектор J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения

· Сектор K Финансови и застрахователни дейности

· Сектор M Професионални дейности и научни изследвания

· Код 78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

· Код 79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

· Код 85.52 Неформално обучение в областта на културата

· Код 86 Хуманно здравеопазване

· Код 90 Артистична и творческа дейност

· Код 91 Други дейности в областта на културата

· Сектор U Дейности на екстериториални организации и служби

· Код 95 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

· Код 96 Други персонални услуги

Допустими дейности:

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са допустими за финансиране следните дейности:

  1. включване на лица от целевите групи в специфични обучения за конкретно работно място/работен процес.

За целите на настоящата процедура, под „специфично обучение“ следва да се разбира обучение, което отговаря едновременно на следните условия:

· включва подготовка, която е пряко и главно приложима към настоящата или бъдещата длъжност на работника в предприятието;

· осигурява квалификация, която само в ограничена степен може да се използва в други предприятия и/или области на дейност/икономически отрасли;

· попада извън обхвата на системата за професионално образование и обучение и извън обхвата на обученията за придобиване на ключова компетентност съгласно ПМС № 280/2015.

Специфични обучения са допустими само за предприятия от приоритетните сектори.

  1. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на лица от целевите групи, съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място.

Минимални изисквания към обучението за професионална квалификация:

Ø Професионалното обучение се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО);

Ø Допустимо е обучението единствено по професии и специалности включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден от министъра на образованието и науката;

Ø Обучението да води до придобиване на степен на професионална квалификация или придобиване на квалификация по част от професия, удостоверени със съответните документи съгласно чл. 38, ал. 2 и ал. 3 от ЗПОО;

Ø При по-голям брой лица (например повече от 15 лица), включени в обучение, лицата следва да бъдат разпределени по групи в зависимост от вида и/или спецификата на обучението за постигане на максимална ефективност;

Ø Допустимата стойност на финансовата помощ за придобиване на професионална квалификация, която включва безвъзмездната финансова помощ и стойността на собственото участие за един обучаем, съобразно указанията по т. 10 от Условията за кандидатстване е:

· за първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.;

· за втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа – 1200 лв.;

· за трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа – 1800 лв.;

· за част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не помалка от 200 учебни часа – 400 лв.;

· за част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не помалка от 300 учебни часа – 600 лв.;

· за част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не помалка от 600 учебни часа – 1125 лв.

Когато предприятието не попада в приоритетните сектори на икономиката, поне 50% от заетите лица, включени в обучение за придобиване/повишаване на професионалната квалификация, следва да отговарят най-малко на едно от следните изисквания:

• са със завършена образователна степен по-ниска от ISCED 4 (не притежават образование по-високо от средно);

• са на възраст над 54 г.

  1. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности на лица от целевите групи, съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място.

Минимални изисквания към обучението по ключови компетентности:

Ø Целта на обучението е придобиване на познания по:

· Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”

· Ключова компетентност 3 „Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите“

· Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”

· Ключова компетентност 5 „Умение за учене“

· Ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“

· Ключова компетентност 7 „Инициативност и предприемачество“

Ø Обучението за ключови компетентности, следва да завърши със съответен документ, удостоверяващ придобитите знания и умения.

Ø Допустимата стойност на финансовата помощ, която включва безвъзмездната финансова помощ и стойността на собственото участие за един обучаем, съобразно указанията по т. 10 от Условията за кандидатстване, за обучение за придобиване на ключови компетентности е:

· за обучения по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” с продължителност не по-малка от 300 учебни часа и три нива на обучение – 700 лв.;

· за обучения по ключова компетентност 3 „Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите“ с продължителност не по-малка от 30 учебни часа – 140 лв.;

· за обучения по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” и с продължителност не по-малка от 45 учебни часа – 250 лв.;

· за обучения по ключова компетентност 5 „Умение за учене“ с продължителност не по-малка от 30 учебни часа – 140 лв.;

· за обучения по ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“ с продължителност не по-малка от 30 учебни часа – 140 лв.;

· за обучения по ключова компетентност 7 „Инициативност и предприемачество“ с продължителност не по-малка от 30 учебни часа – 140 лв.

По настоящата процедура се допуска едно лице да бъде включено само в едно обучение по професионална квалификация и/или едно по ключови компетентности. Когато предприятието не попада в приоритетните сектори на икономиката, поне 50% от заетите лица, включени в обучение по ключова компетентност, следва да отговарят най-малко на едно от следните изисквания:

• са със завършена образователна степен по-ниска от ISCED 4 (не притежават образование по-високо от средно);

• са на възраст над 54 г.

  1. Включване безработни и/или неактивни лица в несубсидирана заетост при работодател, след успешно завършване на обучение/я.

Тази дейност е задължителна в случай, че в целевата група по проекта са включени неактивни/безработни лица. Минимум 50% от всички неактивни/безработни лица, завършили успешно предвидените по проекта обучения, трябва да бъдат включени в несубсидирана заетост при работодател, който е кандидат/партньор по проекта. Периодът на заетостта трябва да бъде до края на дейностите по проекта, но не по-малко от 3 месеца. За наемането на безработни и неактивни лица, с осигурена несубсидирана заетост по проекта, ще бъдат предоставени стимули на работодателите, както следва:

  • За успешно завършили обучението/ята безработни и/или неактивни лица и включени в несубсидирана заетост при работодател: от датата на назначаването до края на проекта – покриване на всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на КТ и КСО, изчислени на база на МОД за съответната длъжност.

Не се допуска лицата да бъдат наети от работодател, при който са били заети в предходните 6 месеца от момента на включването им в дейностите по проекта!

  1. Предоставяне на възможност за гъвкави форми на заетост (работа на непълно работно време, ротация на работното място, работа на плаващо работно, насърчаване на дистанционната работа и др.) за заети лица при работодател, за периода на обучение.

В рамките на дейността се предоставя възможност на работодателите да прилагат гъвкави форми на заетост за заетите лица за периода, в който те са включени в обучение по проекта. Примерни форми на гъвкава заетост:

· Почасова работа

· Работа на смени

· Работа на непълно работно време

· Работа на плаващо работно време

· Гъвкави работни часове за определен период

· Работа на повикване

· Работата от разстояние

· Ротация на работното място

На работодателите се предоставят стимули за всяко заето лице (за периода на обучение), участващо в гъвкави форми на заетост, в размер на 100.00 лева месечно и дължимите осигуровки за сметка на работодателя по КТ и КСО.

Допустими разходи:

  • РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1. Разходи за възнаграждения

1.1. Разходи за осигурителни вноски на новонаетите неактивни/безработни лица, успешно завършили обучението/-ята, след което включени в несубсидирана заетост при работодател (стимули за работодателите) – тук следва да се включат всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгл. изискванията на КТ и КСО, изчислени на база на МОД за съответната длъжност за периода на назначаване на несубсидирана заетост до края на проекта.

1.2. Разходи за заети лица, участващи в гъвкави форми на заетост в размер на 100,00 лв. месечно и дължимите осигуровки за сметка на работодателя по КТ и КСО (стимули за работодателите) – разходът е допустим за периода на обучение на даденото лице.

2. Разходи за стипендии

2.1 Разходи за стипендии на обучаващите се безработни/неактивни лица – тук следва да се заложат разходите за стипендии на обучаващите се безработни/неактивни лица в размер на 10,00 лв. в населеното място и 15,00 лв. извън населеното място. Стипендиите се изплащат за всеки присъствен учебен ден (минимум 6 учебни часа). Разходите за стипендии са лични разходи за обучаваните лица и се предоставят за периода на обучение.

  • РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ

3 Разходи за специфични обучения

3.1. Разходи за провеждане на специфични за конкретното работно място обучения – тук следва да се включат разходите за специфичните обучения за конкретното работно място/работен процес при спазване на изискването максимално допустимата стойност на безвъзмездна финансова помощ за едно лице включено в специфично/и обучение/я да не надвишава 2 500 лв.

4. Разходи за обучения по ПК и КК

4.1 Разход за провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация и/или за придобиване на професионална квалификация за част от професия – тук следва да се включат разходите за обучения на лицата от целевата група за придобиване или повишаване на професионална квалификация

· за първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.;

· за втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа – 1200 лв.;

· за трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа – 1800 лв.;

· за част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не помалка от 200 учебни часа – 400 лв.;

· за част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не помалка от 300 учебни часа – 600 лв.;

· за част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не помалка от 600 учебни часа – 1125 лв.

4.2 Разход за провеждане на обучение за придобиване на ключови компетентности – тук следва да се включат разходите за обучения на лицата от целевата група по ключова компетентност, както следва:

· ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” с продължителност не помалка от 300 учебни часа и три нива на обучение – 700 лв.;

· ключова компетентност 3 „Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите“ с продължителност не по-малка от 30 учебни часа – 140 лв.;

· ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” и с продължителност не помалка от 45 учебни часа – 250 лв.;

· ключова компетентност 5 „Умение за учене“; ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“ и ключова компетентност 7 „Инициативност и предприемачество“ с продължителност не по-малка от 30 учебни часа – 140 лв.;

Допустими целеви групи:

Допустими целеви групи по настоящата процедура са:

· Заети лица

· Безработни лица

· Неактивни лица

Индикативен срок на отваряне на процедурата – АВГУСТ 2022