„Технологична модернизация

1.Цел на процедурата:

Целта на тази мярка е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП.

2.Финансови параметри:

2.1-Общият размер на безвъзмездната финансова помощ  е 260 милиона лева.

2.2-Минимален и максимален размер на безвъзмездното финансиране за конкретно  предложение: 50 000лв.

2.3-Максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие:

А-Микро предприятия: 200 000лева
Б-Mалки предприятия: 350 000 лева
В-Средни предприятия: 600 000 лева

2.4-Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране за кандидата при режим „регионална инвестиционна помощ“ в зависимост от мястото на изпълнение на предложението за изпълнение на инвестиция е, както следва:

А: Микро и малки предприятия извън ЮЗР: 50%

Б: Микро и малки предприятия в ЮЗР:

-София град (столица): 40%

-София област: 50%

-Област Благоевград: 50%

-Област Перник: 40%

-Област Кюстендил: 45%

В: Средни предприятия извън ЮЗР: 50%

Г: Средни предприятия в ЮЗР:

-София град (столица): 30%

-София област: 50%

-Област Благоевград: 50%

-Област Перник: 30%

-Област Кюстендил: 35%

2.5Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране за кандидатите при режим “минимална помощ“ (de minimis) е, както следва: Микро, малки и средни предприятия: 50%

 

3.Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на следните критерии:

3.1.Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите

3.2.Микро, малки и средни предприятия

А- С Реализирани нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

-Микро предприятие  ≥  210 000 лева

-Малко предприятие  ≥  750 000 лева

-Средно предприятие ≥  3 000 000 лева

Б- Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

-Микро предприятие  ≥ 70 000 лева

-Малко предприятие  ≥ 250 000 лева

-Средно предприятие  ≥ 1 000 000 лева

В- Да развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

Високотехнологични производства:

C21        Производство на лекарствени вещества и продукти

C26        Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

Средно към високотехнологични производства:

C20        Производство на химични продукти

C27        Производство на електрически произведения

C28        Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

C29        Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

C30        Производство на превозни средства, без автомобили

Други производства:

Е38        Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

Е39        Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания:

J59         Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

J60         Радио- и телевизионна дейност

J61         Далекосъобщения

J62         Дейности в областта на информационните технологии

J63         Информационни услуги

M71       Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

M72       Научно-изследователска и развойна дейност

Регионалните  приоритетни сектори:

C10        Производство на хранителни продукти

C11        Производство на напитки

C13        Производство на тъкани

C14        Производство на облекло

C15        Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

C16        Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

C17        Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

C18        Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

C19        Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

C22        Производство на изделия от каучук и пластмаси

C23        Производство на изделия от други неметални минерални суровини

C24        Производство на основни метали

C25        Производство на метални изделия, без машини и оборудване

C31        Производство на мебели

C32        Производство, некласифицирано другаде

C33        Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

J58         Издателска дейност

 

4.Недопустими са кандидатите със следните кодове на икономическа дейност:

– 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

– 10.2 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

– 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

– 10.4 „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

– 10.5 „Производство на мляко и млечни продукти”;

– 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

– 10.81 „Производство на захар”;

– 10.83 „Преработка на кафе и чай”;

– 10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители“;

– 10.91 „Производство на готови храни за животни”;

– 11.02 „Производство на вина от грозде”;

– 11.03 „Производство на други ферментирали напитки”;

– 11.06 „Производство на малц”.

 

5.Допустими проекти:

5.1- За да са допустими проектите по настоящата процедура следва да водят до постигане целта на процедурата.

5.2- Проектите следва да са в съответствие с хоризонталните политики, залегнали в чл. 7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

Изискването за съответствие на проектните предложения с принципите на хоризонталните политики на ЕС е посочено по-подробно в т. 17 от настоящите Условия. Съответствието с посочените хоризонтални политики ще бъде проследявано както на етап оценка на проектните предложения, така и на етап изпълнение на проектите.

5.3- В случай че се изпълняват при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“ допустими за подкрепа са само проектни предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на една от следните първоначални инвестиции в материални и нематериални активи:

•  създаване на нов стопански обект;

Създаването на нов стопански обект означава създаването на нова различна производствена единица, а не на ново различно юридическо лице. За да се определи като стопански обект производствената единица трябва да е пространствено, функционално и организационно отделена единица, която се характеризира с висока степен на автономност. Водеща характеристика за определянето на инвестицията като нов стопански обект, а не разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект, е това дали предприятието вече има стопански обект на същото място. Новият стопански обект трябва да бъде самостоятелно обособен, без да разчита на съвместни технически ресурси със съществуващия стопански обект.

•  разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект;

Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект е налице, когато вследствие на инвестицията съществуващият стопански обект ще може да произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти, при условие че базисният производствен процес не се променя из основи.

или

• основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.

Промяна в целия производствен процес означава прилагането на основна за разлика от рутинна производствена промяна. Модернизирането на част от производствения процес не попада в посочения вид първоначална инвестиция, за да е налице фундаментална промяна следва да се модернизира цялостния производствен процес.

*Недопустими са дейности, изпълнявани единствено за намаляване на текущите разходи на дадено предприятие, които не са свързани с горните инвестиции.

ВАЖНО: Един проект може да попада САМО В ЕДНА от посочените по-горе категории първоначални инвестиции. В случай че даден проект, който се изпълнява при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“, се отнася едновременно към повече от една категории първоначални инвестиции, то кандидатът следва да определи една от тях като водеща.

5.4- Проектите следва да се изпълняват само на територията на Република България.

5.5– Проектите следва да отговарят на всички изисквания, посочени в настоящите Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение.

5.6- Проектите следва да бъдат съфинансирани от страна на кандидата.

 

6.Допустими дейности:

6.1- Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги.

ВАЖНО: Кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от Формуляра за кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси;

Б)разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

 

7.Допустими по процедурата са следните видове разходи:

7.1.Разходи за закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи.

7.2.Разходи за закупуване на софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив, включващ:

А-.разходи за придобиване на специализиран софтуер;

Б-.разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи.

ВАЖНО: Разходите по б.Б- не трябва да надвишават общо 50 000 лева.

ВАЖНО: Дълготрайните активи, придобити със средства по предложението за изпълнение на инвестиция, следва да бъдат използвани единствено в стопанския обект, който получава помощта, да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат включени в активите на предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите счетоводни стандарти, както и да останат свързани с предложението за изпълнение на инвестиция, за което е предоставена помощта, за период от минимум три години от окончателното плащане.

*Приоритет ще бъде даден на малки и средни предприятия, които кандидатстват за:

– проекти в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация – ИСИС (проект одобрен с Решение на МС № 761 от 06.11.2014);

– проекти, които се изпълняват на територията на Северозападния район за планиране в съответствие с предвиденото в Споразумението за партньорство прилагане на териториален подход за целенасочена подкрепа на този район;

– проекти с дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

 Разходите за доставка, монтаж, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на оборудване/машини/съоръжения следва да бъдат включени в общата стойност на съответните активи.

Продължителността на изпълнение на всяко предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава 9 (девет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

8. Индикативна дата на отваряне – 15 Юли 2022