Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории

Цели на предоставяната БФП по процедурата:

Създаване на нова и подобряване на съществуваща иновативна инфраструктура за подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти. По нея ще бъде предоставена подкрепа за създаване на нови лаборатории, разширяване и модернизиране на съществуващи. Схемата ще финансира експериментална инфраструктура на индивидуални предприятия с цел разработка и комерсиализация на нови продукти.

Общ размер на БФП: 15 646 640,00 левa

Минимален размер на БФП за проект: 100 000 лв.
Максимален размер на БФП за проект: 1 250 000 лв.

Максимален % на съфинансиране: 25 – 60 %

Допустими кандидати:

Съществуващи средни и големи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава – членка на Европейското икономическо пространство.

Допустими дейности: 

Дейности за инвестиционна подкрепа за изгражданена нови, разширяване и модернизация на съществуващи тематично фокусирани лаборатории.

Допустими разходи:

– Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА) ;

– Разходи за СМР.

Програмата няма да отвори