ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 г.

„Създаване и развитие на

Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

Бюджет: 115 646 637.81 лева

                 59 129 187 евро

ЦЕЛ

Основната цел на процедурата е изграждане и развитие на съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура за провеждане на приложни изследвания от отворен тип, способстващи за ускорено икономическо и социално развитие на българските региони. Фокусът на процедурата е върху създаването на работещо партньорство между бизнеса и науката в полза на регионалната икономика.

Очаквани резултати:

Чрез подкрепата за създаване и развитие на регионални научноизследователски и иновативни  инфраструктури и капацитет ще се повиши взаимодействието и обмена на знания в и извън обединението-бенефициент и най-вече между научните организации и бизнеса, като се базира на обща дългосрочна стратегия за развитие и се установи общ комуникационен език между тях. Важно е да се подпомагат инвестициите в споделено научно-приложно и иновационно оборудване, така че да се засилят сътрудничеството, работата в мрежа и трансфера на знания и да се постигнат по-високи нива на технологична готовност.

Минимален и максимален размер на БФП за конкретен проект:

Процент на съфинансиране

Общ бюджет: 115.6 млн. лв., разделени поравно между 6-те района на ниво NUTS 2, с изключение на област София-град (≈ 19.3 млн. лв.) Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ e както следва:  

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ
1 500 000 лева 7 000 000 лева

I. Елемент А – приложим режим „инвестиционни помощи за научноизследователски инфраструктури“ съгласно чл. 26 от Регламент (ЕС) № 651/2014:

Максимален интензитет на помощта
50 %

II. Елемент Б – приложим режим помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз:

Максимален интензитет на помощта
90 %

Остатъкът от общите допустими разходи по проекта, независимо от приложимия режим на държавна/минимална помощ по Елемент А и Елемент Б на процедурата, трябва да бъде съфинансиран чрез собствени средства на кандидата или със средства от външни източници, които средства изключват всякаква публична подкрепа.

Допустими кандидати: Микро, малки, средни и големи предприятия

Допустими за финансиране са обединения между предприятия, научи организации, НПО, местни и регионални власти.

Критерии за допустимост на кандидатите:

1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са обединения под формата на:

  • сдружения по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на с икономическо пространство или
  • дружества по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

ВАЖНО: За да бъдат допустими за финансиране по настоящата процедура, кандидатите следва да са регистрирани (вписани/оповестени в съответния регистър) като обединения след 31.12.2018 г.

2) Допустими за финансиране по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които включват минимум 3 (три) юридически лица, регистрирани по Търговския закон или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство, които са извършвали икономическата си дейност на територията на дадения район на ниво NUTS 2 през 2017 и 2018 г.

ВАЖНО: Юридическите лица (членове на РИЦ) регистрирани по Търговския закон не трябва да са свързани предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП).

ВАЖНО: Предприятия, които развиват дейност в няколко района за планиране, могат да участват само в едно обединение в един от районите за планиране на територията на страната.

3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати-обединения, които включват минимум 1 (едно) висше учебно заведение/научноизследователска организация или техни звена/институти[1], посочени в букви а/ до г/ по-долу, които разполагат с капацитет и развиват дейност в дадения район на ниво NUTS 2:

  • акредитирани български висши училища и основни звена по смисъла на чл. 25, ал. 2 от Закона за висшето образование към акредитираните български висши училища;
  • Българска академия на науките и нейни академични институти и специализирани академични звена;
  • Селскостопанска академия и научните институти към нея;
  • експериментални лаборатории и изследователски институти по смисъла на чл. 60 от Закона за администрацията.

ВАЖНО: В допълнение към минималния брой юридически лица, посочен в т. 3) по-горе, се допуска и участието на едно висше учебно заведение/ научноизследователска организация или техни звена/институти от друг район на планиране, но единствено в случай, че ще започне да осъществява научноизследователска дейност в района на ниво NUTS 2 на РИЦ. Обстоятелството ще се проверява към датата на приключване на проекта чрез проверки на място, като в случай че се установи, че научното звено не осъществява научноизследователска дейност в района на ниво NUTS 2 на РИЦ, получената безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване.

Дейности, допустими за финансиране:

  • Информатика и ИКТ – дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, теле-медицина и теле-грижа, ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии
  • Мехатроника и чисти технологиипроизводство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, машиностроене и уредостроене, инженеринг, реинженеринг, роботизирани системи и автоматизация на процеси, био-мехатроника, интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“.
  • Индустрия за здравословен живот и био-технологии – методи за чисто производство, съхранение и преработка, производство на специализирани храни и напитки, производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия, нано-технологии в медицината, зелена/био-базирана икономика.
  • Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии  – културните и творческите индустрии, компютърни и мобилни приложения, алтернативен и екстремен туризъм и спорт, производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери.

Допустими дейности

Елемент А

1. Придобиване на изследователско, изпитателно и друго съпътстващо оборудване за научноизследователска дейност, необходимо за изграждане на нова или разширяване и модернизация на съществуваща научноизследователска инфраструктура съгласно специализацията по ИСИС;

2. Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване и внедряване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за работата на РИЦ.

ВАЖНО: При разработване на специализиран софтуер за работата на РИЦ следва да бъдат спазени всички авторски права и приложими лицензи. На етап изпълнение на проектите УО ще проследява както за наличието на крайния програмен продукт, така и за наличието на програмния код и бележки към изданието (release notes).

Елемент Б

1. Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) само за текущ ремонт за нуждите на научната инфраструктура в съответствие със ЗУТ;

2. Закупуване на инструменти, материали и консумативи за нуждите на въвеждане и експлоатация на закупеното по проекта оборудване в рамките на срока за изпълнение на проекта;

3. Закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на РИЦ;

4. Трансфер и широко популяризиране на знания и резултати от научните изследвания, посредством прилагане на принципите на отворен достъп до научна информация (създаване на мобилни апликации с права на достъп, възможност за безплатно участие в уебинари, виртуални конференции и др.);

5. Защита на индустриална собственост, която е в резултат от дейността на РИЦ на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ;

6. Акредитация на създадената в рамките на проекта научноизследователска инфраструктура;

7. Извършване на изследвания и анализи (вкл. чужди добри практики) за разработване на нови технологии и процеси;

8. Подпомагане създаването на капацитет на научно-изследователския и развоен екип на РИЦ;

9. Изграждане на административното тяло на РИЦ;

10. Стимулиране интернационализацията и маркетинга на РИЦ;

11. Визуализация и одит на проекта.

ВАЖНО: Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения, включващи дейности само по Елемент А или комбинация от двата елемента, като включването на дейности по Елемент А е задължително. Включването САМО на дейности по Елемент Б е НЕДОПУСТИМО по настоящата процедура.

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

Елемент А

1. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) – изследователско, изпитателно и друго съпътстващо оборудване за научноизследователска дейност, необходимо за изграждане на нови или разширяване и модернизация на съществуваща научноизследователска инфраструктура съгласно специализацията по ИСИС.

2. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване и внедряване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за работата на РИЦ. Разходите за софтуер по Eлемент А не трябва да надвишават 10% от общо заявените и одобрени допустими разходи по проекта. 

ВАЖНО: Разходите за Елемент А трябва да бъдат в размер на поне 50% от общо заявените и одобрени допустими разходи по проекта.

Елемент Б

1. Разходи за извършване на ограничени СМР в съответствие със ЗУТ само за текущ ремонт за нуждите на научната инфраструктура.

2. Разходи за защита на индустриалната собственост, която е в резултат от дейността на РИЦ на национално и международно равнище, и ползване на необходимата за това експертна помощ:

–           разходи за такси за регистрация на патент и/или полезен модел и/или промишлен дизайн на разработената иновация и/или търговска марка;

–           разходи за услуги за извършване на проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“), изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн и/или търговска марка на национално и/или международно ниво на разработената иновация;

–           разходи за консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от  права върху разработената иновация.

3. Разходи за създаване на мобилни апликации (софтуерни приложения) с права на достъп, възможност за безплатно участие в уебинари, виртуални конференции и др.

4. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, участващ пряко в научноизследователските дейности.

5. Разходи за закупуване на инструменти, материали и консумативи за нуждите на въвеждане и експлоатация на закупеното по проекта оборудване в рамките на срока за изпълнение на проекта.

6. Режийни разходи на РИЦ (ток, вода, отопление, телефон и  интернет).

ВАЖНО: Режийните разходи са допустими единствено в рамките на срока на изпълнение на проекта.

7. Разходи за закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на РИЦ.

8. Разходи за извършване на изследвания и анализи (вкл. чужди добри практики) за разработване на нови технологии и процеси.

9. Разходи за организиране и участие в събития за представяне на РИЦ и на неговите продукти/ услуги, разширяване и развитие на дейността на обединението – разходи за такси за участие в посочените събития и разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни), разходи за наем на зали, наем на оборудване, разходи за лектори.

10. Разходи за акредитация на създадената в рамките на проекта научноизследователска инфраструктура.

11. Разходи за консултантски услуги за стъпването на друг пазар, вкл. изследвания и информация за таргeтираните пазари – до 10 000 лв.

12. Разходи за популяризиране на продуктите/ услугите на  РИЦ – до 10 000 лв.

13. Разходи за визуализация на проекта – до 2 000 лв.

14. Разходи за одит на проекта – до 10 000 лв.

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта:

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е

16:30 часа на 20.01.2020 г