Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия

Бюджет: 78  233 200,00 лева

Цел:

Предоставане на фокусирана подкрепа на съществуващи предприятия за предлагане внедряване на иновации в посока подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти и услуги.

ИКТ и информатика:

– Производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;

ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри,

– 3D дигитализация, визуализация и прототипиране; Big Data, GridandCloud Technologies;

– Безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление; езикови технологии; уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;

– Използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

Мехатроника и чисти технологии:

– Производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;

– Машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;

– Инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;

– Роботика и автоматизация на процеси;

– Проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;

– Био-мехатроника;

– Интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;

– Чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).

Индустрия за здравословен живот и биотехнологии:

– Методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти)

– Производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни)

– Производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига

– Персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени фрми и средства

– Медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм)

– Нано-технологии в услуга на медицината

– Био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот

– Сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси.

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:

– Културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;

– Компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;

– Алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);

– Производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

Проектите трябва да внедряват иновация, която е собствена разработка на предприятието-кандидат или придобита от трети лица. ИНОВАЦИЯ е въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, които създават пазарни предимства и при това повишават конкурентоспособността на фирмите.

ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ РАЗХОДИ

Схемата ще финансира разходи за инвестиции и разходи за услуги, които могат да бъдат:

1. Разходи по елемент „Инвестиции“

  • Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.
  • Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат внедрявани по проекта.
  • Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.

2. Разходи по елемент „Услуги“

– Услуги, свързани със защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище върху внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси, вкл. проучвания, извършени от Патентно ведомство или правоспособен представител по индустриална собственост; подготовка на заявка за патент, за регистрация на полезен модел на национално и международно равнище; услуги, свързани с получаване на защитен документ; услуги, свързани с експлоатацията на патент, полезен модел и др.п.

– Предоставяне на професионални съвети и консултации относно приложимите за иновативния продукт (стока или услуга) или процес директиви, регламенти, стандарти, включително услуги, пряко свързани с постигане на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти и др.

– Услуги за провеждане на пазарни анализи и проучвания на пазара, които да допринесат за успешната пазарна реализация на внедряваната по проекта иновация;

– Услуги за провеждане на изследвания, измервания и изпитванияи др.;

– Услуги за придобиване на етикети за качество за внедряваната по проекта иновация;,

– Изпитване и сертификация на иновативния продукт (стока или услуга) или процес, респективно получаване на продуктово съответствие за иновативния продукт, в съответствие с приложимите стандарти и др.

ФИНАНСИРАНЕ

– зависимо от режима на подпомагане, който реши да ползва кандидатът – „минимална помощ”или „регионална помощ”, процентът на безвъзмездната финансова помощ (БФП), минималната и максималната сума на подпомагане, са както следва:

1. Проекти, изпълнявани под режим „минимална помощ”

  • % на БФП  – 90%
  • минимална сума на БФП – 100 хил. лв.;
  • максимална сума на БФП – 500 хил. лв.

2. Проекти, изпълявани под режим „регионална помощ”

Категория на предприятиетоМаксимален интензитет за фирми извън ЮЗРМаксимален интензитет за фирми в ЮЗРМинимална Сума на БФПМаксимална сума на БФП
Микро и малки70%45%100 хил. лв500 хил. лв
Средни60%35%100 хил. лв750 хил. лв
Големи50%35%100 хил. лв1 млн. лв

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

Допустими кандидати по схемата са микро, малки, средни и големи предприятия, които:

  • са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
  • имат минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.);
  • развиват  своята  основна  икономическа  дейност  в  един  от  секторите,  които  не са недопустими за кандидатстване с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

Срок за изпълнение: 18 месеца

ИНДИКАТИВЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ – ДЕКЕМВРИ 2019