Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“

Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации”

Бюджет: 117 349 800 лева

 

ЦЕЛ

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Внедряваните иновации следва да попадат в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.


ФИНАНСИРАНЕ

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ е, както следва:

     
 
 
   

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ  по всеки индивидуален проект по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ са, както следва:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект Маскимален размер на заявената финансова помощ за индивидуален проект в зависимост от категорията на предприятието-кандидат
100 000лв. Микро и малки предприятия: 500 000лв.
  Средни предприятия: 750 000лв.
  Големи предприятия: 1 000 000лв.

Процент на съфинансиране при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“ (приложимо по Елемент А):

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUTS2) Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS2)
Микро и малки предприятия 70 % 45 %
Средни предприятия 60 % 35 %
Големи предприятия 50 % 25 %

Процент на съфинансиране при условията на режим „de minimis“ (приложимо по Елемент А и/или по Елемент Б):

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта
Микро, малки, средни и големи предприятия 70 %

 

Процент на съфинансиране при „Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите в полза на МСП“ не може да надхвърля прага по чл. 28, пар. 4 от Регламент (ЕС) № 651/2014.

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта
Микро, малки и средни предприятия   70 %

 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Допустими кандидати по схемата са микро, малки, средни и големи предприятия, които:

 1. са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
 2. имат минимум три приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.);
 3. Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и не могат да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 година/ Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г., Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Закона за управление на средствата от Европейките структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТИ

I. Допустими проекти:

1) Изпълнението на проекта следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Внедряваните иновации следва да попадат в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС:

 • Мехатроника и чисти технологии
 • Здравословен начин на живот и биотехнологии
 • Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

2) Проектите трябва да са насочени към внедряване на иновация, която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица

3) В случай че се изпълняват при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“ (Елемент А) допустими за подкрепа са само проектни предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на една от следните първоначални инвестиции в материални и нематериални активи:

•  създаване на нов стопански обект

•  разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект

•  диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския обект

• основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект


ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Елемент А „Инвестиции“

 • Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги, посредством придобиване на машини, съоръжения и оборудване.
 • Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги, посредством придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др.

Елемент  Б „Услуги“

 • Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите

 

ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ РАЗХОДИ

Схемата ще финансира разходи за инвестиции и разходи за услуги, които могат да бъдат:

 1. Разходи по елемент А „Инвестиции“
 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на проекта.
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др. необходими за изпълнението на проекта.

2) Разходи по елемент Б „Услуги“

Разходи за консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите

–  разходи за консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания

– разходи за консултиране, подпомагане и обучение в областта на придобиването, защитата и експлоатацията на нематериални активи

– разходи за консултиране, подпомагане и обучение в областта на използването на стандарти и на правилата, които ги уреждат

Разходи за помощните услуги в подкрепа на иновациите включват

– разходи за осигуряване на бази данни с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги

– разходи за осигуряване на библиотеки с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги

ВАЖНО: Разходите за осигуряване на достъп до бази данни и библиотеки са допустими само за периода на изпълнение  на проекта.

разходи за осигуряване на пазарни проучвания с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги

– разходи за осигуряване на  лаборатории с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги

– разходи за осигуряване на етикети за качество с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги


СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 /осемнадесет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.


Очакван срок на отваряне на процедурата – април 2022