Цели на процедурата:
Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП) .

Процент на финансиране: 100 %

Максимален размер на БФП: 20 000 лв.

Допустими разходи:
Група 1 – ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения:
– Създаване на онлайн магазин;
– Регистрация на търговска марка;
– Създаване на корпоративен уебсайт;
– Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (payperclick) реклама.

Група 2 – ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистични процеси:
– Въвеждане на система за управление на ресурсите (ERP система);
– Въвеждане на система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система);
– Въвеждане на модул/система за управление на складовото стопанство (WMS).

Група 3 – ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията:
– Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа;
– Изграждане на система за архивиране на информация;
– Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация.

Край на процедурата: 19.12.2022 г.