1. Цели на процедурата:
киберсигурността в малките и средните предприятия”
Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП) .
Процедурата е пряко насочена към улесняване на достъпа на предприятията до услуги и решения за внедряване на съвременни цифрови технологии, включително за осигуряване на киберсигурност, постигайки базовите нива на цифровизация (първо ниво „Компютризация“ и второ ниво „Свързаност“ ), като основни изисквания за последващо преминаване към по-високите нива на цифрова трансформация. Новите технологии и решения, базирани на ИКТ следва да допринaсят за оптимизиране на системите за управление в МСП, увеличаване на производителността, подобряване на пазарното присъствие на предприятията и развитие на потенциала им за устойчивост и растеж.

2. Общият размер на средствата по настоящата процедура: 30 600 000 лв. 3.Финансови параметри:
3.1- Режим на подпомагане: de minimis
3.2- Минимален размер на БФП за предприятие: 3 000лв.
3.3-Максимален размер на БФП за предприятие: 20 000лв.
3.4- Процент на финансиране: до 100%
* ВАЖНО: Стойността на заявеното безвъзмездно финансиране не може да надхвърля максималния размер от 20 000 лева. По настоящата процедура максималният интензитет на помощта може да бъде до 100%, като не е налице изискване за съфинансиране на разходите за изпълнение на инвестициите от страна на кандидатите.

4.Допустими кандидати:
4.1- Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
4.2- Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
4.3- Да са микро, малки и средни предприятия
4.4- Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:
А) Микро предприятие ≥ 41 000 лева Б) Малко предприятие ≥ 82 000 лева В) Средно предприятие ≥ 123 000 лева
4.5- Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице
4.6- Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008.
* По настоящата процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа само за кода на основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008.

5.Недопустими сектори за подпомагане:
5.1- сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“; 5.2- сектор В „Добивна промишленост“;
5.3- сектор F „Строителство“;
5.4- сектор Р „Образование“;
5.5- сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“: раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“;