Цели на процедурата:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за разработване на иновации в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Внедряваните иновации следва да попадат в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

Процент на финансиране: 60%

Минимален размер на БФП за предприятие: 50 000 лв.

Максимален размер на БФП за предприятие: 500 000 лв.

Допустими разходи:

– Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на проекта;

– Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) –специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др. необходими за изпълнението на проекта.

Начален срок: 15.01.2024 г. 

Краен срок: 15.05.2024 г.