1. Цел на процедурата
С реализирането на инвестициите ще се повиши конкурентоспособността и ще се постигне устойчив растеж на аквакултурите в България.

2. Интензитет на помощта
Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ за дейности, осъществявани от предприятия, непопадащи в определението за малки и средни предприятия – 50%.
Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ за дейности в подкрепа на устойчивите аквакултури, осъществявани от малки и средни предприятия – 60%.

3. Минимална и максимална стойност на БФП
Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е

30 000 лева.
Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е

1 000 000 лева.

4. Допустими разходи
a. Закупуване на нови машини, оборудване (включително компютърно), съоръжения и други, включително разходи за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и въвеждането в експлоатация на оборудването, машините, съоръженията
b. Оборудване за транспорт за жива риба и други водни животни;
c. Плавателни съдове, обслужващи производството на аквакултури;
d. Специализирани транспортни средства, отговарящи на капацитета и нуждите на стопанството, свързани с производството на риба и други водни животни;
e. Инвестиции за подобряване на състоянието на водата;
f. Специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване на стопанството (електрокари и мотокари, теглителна техника, транспалетни колички и хладилни контейнери);
g. Инвестиции за развитие на устойчиви аквакултурни производства с ниско влияние върху околната среда (вкл. механизми за улавяне на СО2, повишаване на качеството на водата, отглеждане на биологични аквакултури и на нискотрофични аквакултури, напр. водорасли и безгръбначни и намаляване на въздействието върху хидроморфологията);
h. Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност на предприятията и декарбонизацията, чрез изграждане на ВЕИ, подобряване на енергийната ефективност сградите и използване на технологии за намаляване на енергийното потребление.

5. Индикативна дата на обявяване на процедурата 30.06.2024 г