Цели на процедурата:

Насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично развитие, културата, природното наследство, устойчивия туризъм и сигурността в градските райони.

Процент на финансиране: до 100%

Минимален и максимален размер на БФП: Предвиденият размер на БФП за една проектна идея не може да бъде по-малък от 1%, а максималният размер, независимо от вида на мерките и броя на партньорите, включени в нея, не може да надвишава 50% от заделения за конкретната община индикативен бюджет съгласно т. 5.1. „Разпределение на средствата по общини“ от настоящия раздел.

Допустими кандидати:

– Държавни органи;
– Областни администрации;
– Общински власти на всички градски и селски общини в съответствие с териториалния обхват
на допустимите дейности;
– Представители на гражданското общество (неправителствени организации, организации на
работодатели и на синдикати, фондации);
– Представители на бизнеса (предприятията);
– Научна и академична общност, вкл. училища и висши учебни заведения;
– Сдружения на собственици на сгради в режим на етажна собственост;
– Лечебни заведения, държавна или общинска собственост, само в партньорство съответно с
Министерството на здравеопазването (в случай на държавна собственост) или общината (в
случай на общинска собственост);
– Културни институти;
– Други организации от публичния сектор.

Допустими разходи:

Допустими за финансиране са всички видове разходи, свързани с изпълнението на предвидените в одобрените проектни идеи допустими дейности, освен ако не е предвидено друго в приложимите правила по държавните помощи.

Начален срок за подаване на проектни идеи: 09.03.2024г.
Краен срок за подаване на проектни предложения: 09.05.2024г