Подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

 

Процедура „Производство на продукти, които не са включени в приложение I от Договора за функционирането на Европейския Съюз“

 

Цел на процедурата:

 

1. Насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места;

2. Намаляване на сезонните колебания в заетостта;

3. Насърчаване развитието на неземеделски дейности в селските райони;

4. Насърчаване на инвестиционните дейности и подкрепа за развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

 

 

Общ бюджет: 32 000 000 евро

 

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

1.    Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за одобрени проектни предложения е в размер до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи при спазване на правилата на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

2.    Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е левовата равностойност на 5 000 евро.

3.    Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е левовата равностойност на 200 000 евро.

2. Минималният размер на допустимите разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро.

3. Максималният размер на допустимите разходи за един проект е левовата равностойност на 600 000 евро.

 

Допустими кандидати:

 

1. Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите.

2. Кандидатите трябва да имат седалище/клон със седалище на територията на селски район.

3. В случай, че кандидатът по т. 1 е земеделски стопанин, той  трябва да отговаря и на следните условия към датата на подаване на проектното предложение:

а) да е регистриран като земеделски стопанин;

б) минималният СПО на земеделското му стопанство да е над левовата равностойност на 8 000 евро;;

в) да е получил най – малко 50 на сто за предходната финансова година приходи от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;

г) да  е  микро, малко или средно предприятие, съгласно ЗМСП.

 

Допустими дейности:

 

1. Подпомагат се проекти за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

–       Производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функционирането на Европейския съюз;

–       Развитие на услуги във всички сектори на икономиката и др. неземеделски дейности;

–       По процедурата се подпомагат проекти, при които над 75 на сто от заявените за подпомагане инвестиционни разходи по проектното предложение са изцяло свързани с инвестиции по допустимите сектори и кодове по КИД-2008;

 

Допустими разходи:

 

1. Допустими за подпомагане са разходи за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, свързани с допустимите дейности, включващи:

1.1. Изграждане, или подобрения на недвижимо имущество;

1.2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

1.3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за инвестиционните дейности;

1.4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район;

1.5. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

1.6. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

 2. Разходите по т. 1.6 не могат да надхвърлят 12 на сто от сумата на допустимите разходи по т. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5.

3. Разходите по т. 1.5 не могат да надхвърлят 10 на сто от разходите по т. 1.1 и  1.2.

4. Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на формуляра за кандидатстване, с изключение на общите разходи по т. 1.6.

 

ИЗТЕКЛА