Цел на процедурата:

– насърчаване развитието на неземеделски дейности в селските райони;
– насърчаване на инвестиционните дейности и подкрепа за развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

Процент на финансиране: 50%

Минимален размер на допустими разходи: 10 000 евро

Максимален размер на допустими разходи: 200 000 евро

Допустими кандидати:

– микро фирми, развиващи дейност в селска община;
– земеделски производители, които са ЮЛ, регистрирани  в селска община

Допустими разходи:

– закупуване на нови машини и оборудване;
– строително-монтажни дейности;
– изграждане на ВЕИ;
– закупуване на софтуер.

Индикативна дата на обявяване на процедурата: 2024 г.