ПРСР 2014-2020

Подмярка 6.3 „Начална помощ за стартиране на стопанска дейност за развитие на малки стопанства

 

 

Бюджет: 20 млн. евро.

Помощта, която се предоставя по тази подмярка е в размер на 15 000 евро и представлява плащане на два транша. Първо плащане в размер на 10 000 евро след одобрението на заявлението за подпомагане. Второ плащане в размер на 5 000 евро след проверка на изпълнението на бизнес плана.

Помощта предоставяна на малките стопанства е насочена към осигуряване на тяхното устойчиво развитие и растеж. По мярката се подпомагат всички дейности, които могат да гарантират това развитие, които са включени в бизнес плана. Това включва инвестиции в малкото стопанство, свързани с неговото развитие и модернизация, а също и текущи разходи необходими за изпълнението на бизнес плана.

С прилагането на подмярката се цели икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици. Дейностите по подмярката ще допринесат за удовлетворяване на идентифицираните в стратегията потребностите на малките земеделски стопанства относно: повишаване на жизнеспособността им; подобряване на опазването на околната среда и борбата с климатичните промени и ускоряване на тяхната модернизацията и технологичното обновление. Финансовата помощ по мярка 6.3 от ПРСР се оказва като фиксирана сума, която може да се изразходва за инвестиции и текущи разходи, необходими за постигане на целите, определени в бизнес-плана.

Допустими бенефициенти:

  • Земеделски Производители

Допустими разходи:

Помощта, която се предоставя по тази подмярка е в размер на 15 000 евро

Помощта предоставяна на малките стопанства е насочена към осигуряване на тяхното устойчиво развитие и растеж. По мярката се подпомагат всички дейности, които могат да гарантират това развитие, които са включени в бизнес плана. С прилагането на подмярката, се цели икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици.

  • изграждане, придобиване и подобряване на сгради, закупуване на нови машини, специализирани транспортни средства, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер;
  • разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
  • разходи свързани със изготвянето на проект. Такива разходи представляват: консултантски услуги, предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и проектанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта.
  • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

 

Краен срок за подаване на проекти – 02.03.2022 г.
Интензитет  – 100%
БФП – 15 000 евро