Целите на процедурата са:

  1. Улесняване и подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства.
  2. Насърчаване на заетостта.
  3. Насърчаване на икономическото и социалното развитие в селските райони и устойчиво, и цифрово икономическо възстановяване в съответствие, с целите на агроекологията и климата и по-специално: ефективно използване на ресурсите, включително прецизно и интелигентно земеделие, иновации, цифровизация и модернизация на производствените машини и оборудване, условия за безопасност при работа, възобновяема енергия, кръгова и биоикономика.

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро

Финансовите средства по процедурата се осигуряват на 100%

 

1 Допустими кандидати:

1.1. Допустими за подпомагане са кандидати, които са:

1.1.1. физически лица;

1.1.2. еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон.

  1. 2. Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябва да:

1.2.1. са регистрирани за първи път като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г. );

1.2.2. са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;

1.2.3. имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 евро включително;

1.2.4. са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя;

1.2.5. са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;

1.2.6. са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП);

 

Допустими Дейности за финансиране:

1. Закупувнае на специализирана земеделска техника
2. Строителни дейности
3. Увеличаване на икономическия размер на стопанството

 

Краен срок за подаване на проектни предложения – 22.02.2022 г.